Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ 

 

 

Процесен подход

Дейността на всяка организация представлява верига от свързани помежду си бизнес процеси - от маркетинга и планирането до продажбите и обслужването след тях. 

Желаният резултат се достига по-ефективно, когато дейността и съответните ресурси се управляват като процес. (ИСО 9000:2000).

 

Базира се на факта, че управлението е непрекъсната серия от взаимосвързани действия или функции, които се представят като процеси.

Процесен подход

Функционално-технологичен подход (управленски конвейер), който групира функциите по процеси – последователност от функции, обединени в технологични вериги или по етапите на приемане управленски решения.

 

                  Дейност на организацията = съвкупност от бизнес процеси;

 

Управление на организацията = управление на бизнес процеси;

 

Качеството на продуктите и услугите = качеството на създаващите ги процеси.

Процесен подход

Основни принципи на процесния подход

 • Организацията не е множество от отдели, цехове и звена, а съвкупност от бизнес процеси, и дейността трябва да обслужва тези бизнес процеси.

 • Не стоките, а процесите по тяхното създаване носят на организацията дългосрочен ефект.

 • Ключовите показатели за ефективност на организацията (издръжка, качество, бърза реакция, гъвкавост и т.н..) зависят от усъвършенстване на бизнес процесите, преодоляване на тяхната фрагментарност и разкъсаност (технологическа, информационна, организационна).

 Същност на процесния подход

Чрез изменение на вход Х, изход Y да се изравни с прогнозата Z;

Основни принципи на процесния подход

Между резултата на изхода Y и управляемите характеристики на входа X трябва да съществува обратна връзка;

 

Отговорникът за процеса трябва да има възможност:

 • Да оцени доколко резултата от процеса Y съответства на поставената цел Z (целта на процеса и резултата трябва да се поддават на измерване) ;

 • Да измени резултата от процеса Y в направление на приближаване до целта Z, изменяйки по своя преценка характеристиките на входа Х.

Самата организация избира начина за реализация на процесния подход и количеството обособени процеси.

 

 

 Ключеви преимущества на процесния подход:

 • Възможност за намаляване на разходите и за съкращаване на жизнения цикъл на продукта за сметка на по-ефективно използване на ресурсите;

 • Подобрени, съгласувани и прогнозируеми резултати;

 • Концентриране върху възможностите за подобрения и избор на приоритети.

 • Използване на език за описване на дейностите, достъпен и понятен за всички, имащи отношение към процеса. Това позволява да се разрушат бариерите, обусловени от различия в терминологията, статуса вътре в организацията, образованието и т.н.

 • Възможност за проста и нагледна интерпретация на дейностите, което съществено облекчава прозрачността на информационните потоци и възможността за проследяване.

 • Определяне на зони на отговорност и работни зони, което съществено опростява формулирането на изискванията към сътрудниците, претендиращи за изпълнението на дадена работа.

 • Бърз, лесен и надежден начин за определяне на контролните и критичните точки в процеса. Облекчението възниква благодарение на разбивката на процесите на подпроцеси.

Дейности за реализация на процесния подход

 • Определяне на ключовите видове дейности, необходими за постигане на желаните резултати;

 • Установяване на ясна отговорност и отчетност за ръководене на ключовите видове дейности;

 • Разбиране и осигуряване на показатели за измерване на ключовите видове дейности;

 • Определяне на вътрешните и външните взаимовръзки между функциите на организацията;

 • Съсредоточаване на вниманието върху факторите, които подобряват основните дейности (ресурси, методи, материали и т.н.;

 • Оценяване на рисковете, последствията и въздействията за потребителите, доставчиците и другите заинтересовани страни.