Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

Концепция 6 сигма

 

Концепция 6 сигма

 

Основополагащите  принципи и понятия на концепцията са формулирани от компанията Motorola в края на 80-те години на ХХ-ти век.

 

Тогава компанията си поставя амбициозната цел за  десетократно увеличаване на производителността при едновременно намаляване нивото на брака 100 пъти, в рамките на четири години.

 

Като резултат от проучвания, собствени разработки и практически усилия се появява една от най-перспективните днес концепции в мениджмънта.

 

 Същност на концепцията 6 сигма

Шест сигма представлява процес, философия, позиция, сбор от инструменти и разбиране на висшето ръководство за качеството, като пряк път към рентабилността.

 

        Философия на  качеството, базирана върху агресивни краткосрочни цели при формиране на дългосрочна перспектива:

 • Цели - 3 до 6 месеца;

 • Перспектива - над пет години.

         Подходът 6 сигма, осигурява:

 • Движение към идентификация на всички организационни операции, влияещи на качеството на изделията и сервиза;

 • Откриване на дефектите при изпълнение на тези операции;

 • Осигуряване измерване на всяка операции и последващ стремеж за подобряването й.

                     Стил на  управление и 6 сигма

6 сигма е нещо повече от проект за усъвършенстване. Висшето ръководство и лидерите на организацията изучават инструментите и подходите на концепцията (нови начини на мислене, планиране и работа), за да достигнат практически резултати, като по този начин се създава специфична организационна култура.

Концепцията 6 сигма е реален опит да се работи по-разумно, а не по- усърдно.

 

         Статистическа концепция

За измерване на процесите чрез параметъра брой дефекти. Достигането на нивото 6 сигма означава, че при протичане на анализирания процес се появяват само  3,4 дефекта на милион възможности. Насочена е към снижаване вариабилността на процесите и стабилизация характеристиките на процесите, а чрез тях на продуктите и услугите..

 

       Сигма (название на латинска буква)

Статистически термин, параметър за измерване, който още се нарича средноквадратично (стандартно) отклонение;. Когато тази буква се използва в бизнеса, тя указва броя на дефектите на изхода на процеса и определя доколко дадения процес се отличава от съвършения.

 

        Всеобхватна методология за усъвършенстване на бизнес процесите. За измерване се използват брой дефекти на единица продукция или на милион събития, но  всъщност целта е:

 • Отстраняване на непроизводителните действия;

 • Съкращаване на времето на производствения цикъл;

 • Повишаване на печалбата.

Използват се ориентирани към потребителя измервания, целящи непрекъснати подобрения на всички равнища.

 

                   Дългосрочна цел на 6 сигма

Разработка и внедряване на процеси, в т. ч. административни и сервизни, които са толкова съвършени, че се измерват на нива няколко дефекта на милион събития.

 

Характеристики на 6 сигма

 • Активно участие на висшето ръководство в проектите "шест сигма";

 • Мениджмънт на база анализ на факти и данни;

 • Ориентация на всички нива в организацията към потребителя;

 • Процесна ориентация на всички видове дейност;

 • Разрушаване на организационните бариери;

 • Стремеж към много високо ниво на бездефектност;

 • Единна методология за решаване на проблемите

Базови положения на концепцията 6 сигма:

 1. Броя дефекти на единица продукция и броя дефекти на 1 милион събития представляват стандартно измерване, което може да бъде приложено към всички аспекти на всяко предприятие: производство, разработка, услуги, администриране.

 2. Задължително е провеждане на интензивно обучение на персонала с последващо разгръщане на проектни екипи за:

 • Повишаване на рентабилността;

 • Съкращаване на производствени и други дейности;

 • Съкращаване времето на производствения цикъл.

 1. Важно е използването на корпоративни спонсори, отговарящи за дейността на проектните екипи. Тези спонсори осигуряват механизми, необходими на екипите, за да:

 • Преодолеят съпротивление на промените;

 • Получат допълнителни ресурси;

 • Удържат екипите от отклоняване от стретегическите цели на организацията.

 1. В рамките на програмата по внедряване на „шест сигма”  се провежда подготовка на квалифицирани експерти по подобряване на бизнес процесите (наричат ги  «зелени пояси», «черни пояси» и «водещи черни пояси»). Те трябва да умеят да прилагат качествени и количествени инструменти за усъвършенстване на процесите, с цел достигане стратегическите цели на бизнеса.

 2. Всички показатели за измерване на процеса се идентифицират предварително, като техните значения трябва да отразяват резултатите от бизнеса преди и след промените , както и ролята им в крайния резултат.

 3. Поставят се цели  (задачи), ориентирани към величина на подобрение с един порядък ( 10 пъти) по-високи.

 4. Обучението и внедряването на концепцията продължава от една до три години. В този период сертифицирани експерти по подобряване на бизнес процеси ръководят проектните екипи.