Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

 

Искрен интерес към клиента

При този подход ориентацията към клиента е поставена на преден план.

 

Примери:

 • Клиентът с неговите потребности и очаквания се явява конкретен параметър при отчитане на равнището на бездефектност;

 • Качеството на подобрения се определя от степента на удовлетвореност на клиента.

Управление на база данни и факти

В системата Шест Сигма концепцията  “управление по факти” се използва на по-високо и качествено ново равнище.

 

Внедряването на системите Шест Сигма включва:

 • Изясняване на това, кои критерии играят ключова роля в измерването на ефективността на организацията;

 • Анализ и обработка на данни, която се извършва така, че на база на ключовите променливи да се оптимизират резултатите.

Ориентация към процесите

В системата Шест Сигма всяко действие или операция се разглежда като процес. Независимо дали става дума за проектиране на продукти, измерване на резултати, повишаване на ефективността, удовлетворяване на потребителите или за управление на организацията като цяло, основния принцип остава неизменен: Процесът е двигател на успеха.

 

Проактивно управление

Проактивност означава изпреварване на събитията с действия.

Проактивното управление е стартова площадка за творчески подход и ефективни промени.

 

На практика под проактивно управление се разбира:

 • Поставяне на амбициозни цели и постоянната им актуализация;

 • Точно разпределяне на приоритетите;

 • Предотвратяване на проблемите, вместо борба с техните последствия;

 • Задаване на въпроси от рода “ защо правим така”, вместо да заявяваме “ при нас това се прави така”.

Сътрудничество без граници

Ефективното сътрудничество както вътре в организацията, така и между организациите, е изключително важно.

 

Всеки ден се губят огромни суми, поради отсъствие на съгласуваност, даже наличие на враждебност между групи, които трябва да работят заедно в името на общото дело – създаване на добавена стойност за клиента.

 

Шест Сигма създава обстановка и управленски структури, благоприятстващи ефективната работа в екип.

 

Тя  подпомага сътрудничеството, като:

 • Позволява на сътрудниците да видят своята роля в организацията и в нейната перспектива;

 • Учи ги да определят и измерват взаимозависимостите между операциите на всички етапи от общия процес;

 • Дава им възможност да разберат реалните нужди на крайните потребители;

 • Определя мястото на всеки във веригата трансформации, които съпровождат преминаването на продукта през процеса на производство и пласмент.

Стремеж към съвършенство

Организациите, застанали на пътя Шест сигма, трябва винаги да се стремят към съвършенство, приближавайки се до него, без да могат някога да го постигнат, тъй като представата на потребителите за съвършенство постоянно се променя. При това те се отнасят снизходително към отделните неуспехи и се стремят да ги управляват.

 

Практиката показва че:

 • Всяка победа е свързана с редица загуби;.

 • Не печели, този който не греши;

 • Новите идеи и подходи винаги са свързани с определени рискове.