Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

 

Методология 6 сигма

Шест Сигма е зарегистрирана търговска и сервизна марка на компанията Motorola, която включва структуриран подход за подабряване показателите на бизнеса, както и инструментариум с набор статистически и не статистически методи.

Използва се за:

  • Разработка на нови процеси, продукти и услуги (инструментариум DMADV);

  • Поевтиняване и автоматизация на процеси (инструментариум DMADDD);

  • Усъвършенстване на съществуващите процеси, продукти и услуги (инструментариум DMAIC).

В концепцията 6 сигма се отделя особено внимание на намаляване нестабилността на процесите до равнище, при което възникналите отклонения са толкова незначителни, че отпада необходимостта от поправянето им.

Това изискване се удовлетворява от нивото 3,4 дефекта на милион възможни дефекта, което съответства на ниво на стабилност на процеса 6σ. Именно този параметър се явява базов в методологията за подобряване на всички ключови процеси на организацията.

 

Сигма ниво

Motorola определя сигма нивото в единици дефекти на милион възможности за дефект или грешка.

 

Тази математическа норма направи възможно появата на такава система, която е универсално приложима към всички стоки, услуги и процеси (например от изпичане на хляб до система за мобилна връзка).

 

В по-долу представената таблица са показани нивата сигма, които са определени от Motorola (с използване инструменти на статистиката и обсъждани многократно в печатните издания на компанията):

 

Сигма

Брой дефекти на милион събития

Ниво на качеството

2 σ

308700.0

Неконкурунтоспособно

3 σ

66810.0

Средно по отрасли

4 σ

6210.0

Високо ниво

5 σ

233.0

Световен клас

6 σ

3.4

Ниво на конкурентоспособност

 

Прилагането на общ еталон за измерване, позволява да се поставят достижими краткосрочни и дългосрочни цели по качество и да се измерват съответните резултати.

Параметърът сигма е бил разработен, за да помогне:

  • Да се формулират показатели  на дейности касаещи потребителя, за които те плащат реални пари. Много от използваните от компаниите показатели (работно време, разходи, обем на продажбите )  изобщо не интересуват потребителя.

  •  Да се създаде единен метод за измерване и сравнение на различни процеси. Използвайки скалата сигма, всеки може да сравни производителността на съвършено различни процеси - примерно изработка на заготовки и доставка на мебели.

Разбирането на показателя сигма и неговото значение започва от момента, когато се установи какво точно желаят потребителите. На езика 6 сигма изискванията и очакванията на потребителите се считат критични за качеството и от там за успеха на компанията.

 Маршрутна карта 6 сигма

 

При реализация на концепцията се използва следната последователност:

1.      Идентификация на ключови процеси и потребители;

2.      Определяне на очакванията на потребителите;

3.      Измерване на текущите резултати;

4.      Разполагане на приоритетите, анализ и внедряване на подобренията и иновациите;

5.      Разширяване и интеграция на системата “Шест Сигма”.

 Стъпки за реализиране на методологията 6 сигма

Измерване

1. Избор на характеристиката, подлежаща на промяна
2. Определяне стандартите на работа
3. Потвърждаване на система за измерване

Анализ

4. Установяване възможностите на продукта
5. Определяне целите от гледна точка на производителността
6. Откриване източника на отклонения

Усъвършенстване

7. Преглеждане на потенциалните причини
8. Откриване взаимоотношенията на променливите
9. Установяване операционните допуски

Контрол

10. Потвърждаване на система за измерване
11. Определяне възможностите на процеса
12. Реализация на средствата за управление на процеса.

 Методика за контрол 6 сигма

Методика за контрол 6 сигма