Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ DMAIC

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

УСЛОВИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

ПЪТИЩА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ DMAIC 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ  DFSS 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАТИСТИКА

 

 

Методология  DMAIC за внедряване на концепцията 6 сигма

Методика DMAIC за внедряване на концепцията 6 сигма

 

D definition (определяне) – ясно определяне целите на проекта и очаквания икономически ефект.

На практика  фазите DMAIC тясно се пресичат и понякога е трудно да се определи края на едната и началото на другата фаза. Това изисква на тази фаза да се извърши значителен обем работи, свързани с:

 • С анализа на текущата ситуация;

 • Определяне на целите на проекта;

 • Откриване на потенциално слабите места в процеса;

 • Определяне направленията на работа с използване на статистически модели на процеса;

 • Определяне на спонсори, участниците в проекта и консултант за ръководство на проекта;

 • Определяне на срокове на начало и довършване на проекта.

Дейностите по проекта се  съгласуват с ръководството на организацията. Особено важни при това са отпусканите ресурси и избора на участниците в проекта.

Целесъобразно е на този етап да се прегледат предишни проекти, с цел заимстване или адаптация на вече готови решения.

M measurement (измерване) – оценка на  проблема и измерване началните значения на параметъра.

Целта на проекта трябва да бъде изразена в числови показатели, които се определят на тази фаза.

Ако на тази фаза са необходими уточнения на числените характеристики, се използва методика от три стъпки:

 • Формиране на набор от измеряеми цели, изхождайки от нуждите на бизнеса (на фаза  D);

 • Формиране на набор въпроси, отразяващи основните направления за проследяване и измерване;

 • Определяне на набор метрики, които осигуряват отговорите на тези въпроси;

Резултатите от действията, изпълнявани в тази фаза се използват за формиране на окончателно решение на ръководството и екипа по:

 • Стартиране на проекта;

 • Определяне ня списъка с необходимите индикатори;

 • Измерване на текущите значения на избраните параметри, за последващо съпоставяне с резултатите от проекта.

A analysis (анализ) — чрез използване на статистика се получава пълна картина на проблема.

Шест сигма предоставя широк избор от методи и средства за

 • Анализ на текущите показатели;

 • Откриване на факторите от процеса на разработка, влияещи на тези показатели;

 • Избор на единствено решение от множество алтернативи.

Към такива методи и средства се отнасят:

 • Статистически методи за сравнителен анализ (например, t-tests, ANOVA и др.);

 • Методики за откриване на коренните причини за възникване на грешки (например, «Пет защо», «Диаграма на Ишикава»);

 • Методики за анализ на загубите и печалбите в различни варианти.

I improvement (подобрения) — разработка на принципиално ново решение в организацията.

В тази фаза се внедряват измененията в процеса, чрез тяхно предварително моделиране, имитиране и разработка.

C control (управление) — вграждане на решението в стандартната система за управление, така че подобрението да придобие необратим характер.

Тази фаза предполага създаване и реализация на план за:

 • Внедряване на промените в процеса;

 • Провеждане на обучение;

 • Разработка на препоръки по внедряване на проекта.

 • Проследяване ефективността на резултатите.