Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ  DFSS

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

УСЛОВИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

ПЪТИЩА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ DMAIC 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ  DFSS 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАТИСТИКА

 

 

Подход DFSS за внедряване концепцията 6 сигма

За разлика от методологията DMAIC,  подходът  DFSS (Design for Six Sigma) се използва при разработка на нови продукти или изделия в съответсквие с критериите и принципите 6 сигма.

Една от най разпространениете методологии за реализиране на този подход се явява DMADV:

Методология DMADV

Define (Определяне) – определяне целите и мащаба на проекта съобразени с изискванията на потребителя  (както  външен, така и вътрешен).

 

Measure (Измерване) – измерване потребностите и спецификации на клиентите. Използване на бенчмаркинг в съответния отрасъл.

 

Analyze (Анализ) - анализ на параметрите на  продукта с цел достигане съответствие с изискванията на потребителя.

 

Design (Проектиране) – детайлна разработка на продукта за достигане на съответствие с изискванията на потребителя.

 

Verify (Проверка) – проверка на разработения продукт, в т.ч. за съответствие с нуждите на клиентите.

Проектите DFSS се осъществяват по същите принципи и с използване на същата инфраструктура, както и проектите DMAIC.