Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

 

Описание на ролите в концепцията 6 сигма

В рамките на концепцията 6 сигма се създава определена бизнес среда и инфраструктура, чрез която се осъществява внедряването на този подход и се изгражда културата на организацията.

 

Концепцията 6 сигма не се реализира от висшето ръководители (макар неговата роля да е твърде важна), както и не се ръководи от средното ниво на управление  (макар неговото участие да е задължително).

 

Идеите, решенията, и подобренията, които са резултат от реализацията на 6 сигма се генерират и изпълняват от „предния край” на организацията.

 

Компаниите поели пътя на 6 сигма  се стремят да делегират колкото е възможно повече отговорност на сътрудниците, работещи непосредствено с потребителите.

 

 6 сигма е система, съединяваща в себе си силно лидерство, енергията на колектива и всеобщо участие.

 

Списъкът на лицата, които могат да се назоват агенти на 6 сигма включва:

 • Проектите се осъществяват от междуфункционални екипи.

 • Лидерите на екипите са с „черен” или „зелен” пояс.

 • На лидерите помагат «шампион» и «собственик на процеса».

 

ролите в концепцията 6 сигма

 

 

Шампиони и спонсори

Един от висшите ръководители, познаващ идеологията на концепцията и активно работещ за нейното внедряване (например, изпълнителния  вице-президент на компанията).

Освен това се използват следните определения:

 • Шампиони – неформални лидери, които използват методите 6 сигма в своята ежедневна дейност и споделят тези идеи при всяка удобна възможност.

 • Спонсори собствениците на процеси, които подпомагат инициативата 6 сигма и координират съответните дейности в пределите на своите отговорности.

Майстор на черния пояс

Лица, обладаващи високи технически и организационни умения. Те осигуряват техническото ръководство на програмите 6 сигма.

Майсторите на черен пояс трябва:

 • Да знаят всичко, което знаят черните пояси;

 • Да разбират статистическите методи и да са способни да ги прилагат в нестандартни ситуации;

 • Да могат да обучават в използване на статистически методи черните и зелени пояси, както и да проверяват дейността им.

Те са изцяло заети с обучение и наставничество.

 

Черни пояси

Лица, преминали обучение и тренинг по специална програма, и заети с работа над проектите 6 сигма от 50 до 100% от своето време.

Схема на обучение – седмица обучение и след това три –четири седмици прилагане на изучените методи на работно място в процеса на осъществяване на поредния проект 6 сигма, след което отново седмица обучение и т.н.

 

Отговарят за измерване, анализ и управление на ключови процеси и изцяло се занимават с тази дейност.

 

Зелени пояси

Лидери на конкретни проекти, ръководещи съответните екипи. Те получаван намален курс за обучение (6-10 дней), и за разлика от черните пояси изразходват за проект по 6 сигма само малка част от своето време.

 

Жълти пояси

Най-често временни работници, които са преминали въвеждащо обучение по инструментите на DMAIC, с цел осъзнато участие в работата на екипа, ръководен от черните и зелени пояси.

 

Необходими агенти на 6 сигма

Ориентировъчната численост на агентите изглежда по следния начин:

 

        Критерий – численост на персонала 1000 човека и 100 милиона долара оборот

 • Майстор на черния пояс  - 1

 • Черни пояси – 10 (1 черен пояс на 100 човека персонал и 10 мил. долара оборот )

 • Проекти 6 сигма  - 50:70 в година (по 5:7 проекта на черен пояс в година)

 • Средна икономия на проект – 150 до 240 хил. долара.

Обучение на агентите 6 сигма

Пълноценният "пояс" 6 сигма трябва да премине на много нива сериозна теоритична и практическа подготовка.

Подготовката на истински, притежаващ международен сертификат „черен пояс” е възможна извън България. Кандидатът се обучава четири – пет месеца. При това седмица проведена зад граница се редува с три седмична практика в организацията.

Стойността на такъв учебен процес е в рамките на 15-20 хил долара.