Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

УСЛОВИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

УСЛОВИЯ ЗА ВНЕДРЯВА

ПЪТИЩА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ DMAIC 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ  DFSS 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАТИСТИКА

 

Условия за внедряване на концепцията 6 сигма

Много от компаниите се опитват да внедрят 6 сигма с надеждата да заемат челни позиции на пазара. Трябва още в началото да е ясно, че това не е лека задача и достигане на бързи резултати се удава не винаги.

Успешното внедряване на 6 сигма зависи от множество фактори, от които най важни са организационната култура и твърдата убеденост на ръководството. Без тези елементи процеса на внедряване ще протича бавно и нерешително.

Определянето на няколко критерии ще подпомогне вземането на решение за готовността на организацията за внедряване и успешно утвърждаване на концепцията 6 сигма.

Поддръжка на ръководството за внедряване на 6 сигма

6 сигма е команден метод на управление. Той се реализира от горе на долу, основно с усилията на ръководството на организацията. 

Хората по принцип са склонни към неприемане на всичко ново, така че създаването на устойчив процес е възможно само, ако се измени начина на мислене на служителите и това трябва да започне от ръководството.

Заангажираност персонала с проектите 6 сигма

Участието в проектите, трябва да бъде основно задължение на членовете на екипите и това да е ясно формулирано, 6 сигма изисква съсредоточаване върху съвършенстването на процесите.

Мотивация на сътрудниците при реализация на 6 сигма

Като всеки командан метод 6 сигма изисква сериозно мотивиране на сътрудниците, обвързано с крайните резултати. При това системата за мотивация трябва да е абсолютно прозрачна, т.е всеки трябва да знае какво ще получи при успешен резултат.

Един от законите на менаджмънта гласи « Организация, която се движи в една посока, ще продължи да се движи в същата посока, докато не бъде подложена на някаква сила. Тази сила можа да стане мотивационната политика на ръководството.

Съответствие на бизнеса

Инструментите и методите използвани в 6 сигма са приложими към всякакви бизнис процеси, независимо от вида на дейността. Но скоростта с която ще бъде възприета 6 сигма, може да зависи от вида на дейността.

Ранните привърженици на концепцията 6 сигма са основно производствени компании. Сравнително скоро техния пример бе последван от компании чиято дейност е свързана с услуги. Практиката показва че начинът за внедряване на 6 сигма в различни отрасли е различен и преди да започне внедряването на концепцията е необходимо добре да се осмислят използваните подходи и средства.

Обучение при внедряване на концепцията 6 сигма

Обучението се явява задължително при внедряване на концепцията 6 сигма. Има няколко варианта за организация на обучението в зависимост от целите и нуждите на бизнеса, като трябва да е ясно, че универсално решение не съществува. При обсъждане на възможните варианте следва да се намери отговор на следните въпроси:

  • Какви са целите на обучение?
  • Кой ще се обучава?
  • В какъв ред ще се провежда обучението?
  • Длъжни ли са всички да преминат еднакво обучение?
  • Ако не, то как да се определи, кой и на какво ниво обучение трябва да премине?
  • Как то  ще бъде структурирано и в какви области трябва да се обърне най-голямо внимание?
  • Каква ще бъде продължителността на обучение?
  • Какви методи, средства и формат ще бъдат използвани по време на тренингите?
  • Кой ще провежда тренингите – специално обучен сътрудник на компанията или външни експерти?
  •  Какви критерии ще бъдат използвани?

Това са само някои от въпросите при оценка плана на внедряване.

Подбор на проектите

До стартиране на 6 сигма трябва да се определи схемата за подбор на проектите. Те трябва да са пряко свързани с ключовите показатели на дейността и да допринесат до конкретен финансов резултат.

Процес на комуникации

Необходимо е да бъде създадена вътрешна система за поддръжка на 6 сигма. Чрез нея трябва да се презентират резултатите и успехите. Важно е развитие на вътрешен бенчмаркинг в рамките на компанията.