Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

ПЪТИЩА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

УСЛОВИЯ ЗА ВНЕДРЯВА

ПЪТИЩА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ DMAIC 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПКИ  DFSS 

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАТИСТИКА

 

 

Реализация на концепцията 6 сигма

При вземане на решение за поемане пътя 6 сигма, практически е невъзможно да се каже точно, какъв ще бъде този път. Ако такъв път съществува, то той още не е намерен. Както организациите се отличават една от друга, така и подходите за реализиране на 6 сигма се отличават един от друг.

6 сигма трябва да се възприема като път към по доброто бъдеще. Този път има три възможни отправни точки. Всеки от тези пътища води в различни посоки и е възможно да доведе организацията до различни места.  Крайните резултати силно зависят от това какъв път ще избере организацията.

 Трансформация на бизнеса

Компанията се намира сред изоставащите на пазара. Губи пари, търпи  неудачи в производството на нови продукти. Това кара ръководството да преосмисли из основи избраната стратегия и водената политика. В резултат се стига до извода за необходимост от радикални промени и трансформация на бизнеса. 

На екипите, създадени за поддръжка на трансформацията се налага да анализират основни функционални области и да дават рекомендации за промени. Те трябва да насочат вниманието си към: 

  • дистрибуцията на продуктите на компанията;

  • ефективността на процеса на продажбите;

  • процеса на разработка нови продукти;

  • сериозните претенции на потребителите;  

  • дефекти на продукти и други стандартен проблеми;  

  • информационните системи, критични за приемане на решения;  

  • сериозни съкращения на цените.  

Усъвършенстване на бизнеса

Този вариант се среща най-често.  Стратегията за усъвършенстване може да бъде ограничена от една или две важни потребности и програмата 6 сигма ще бъде концентрирана на отделни бизнес единици или функционални области на организацията.

Екипната работа и тренингите са ориентирани към най-сериозните възможности и/или към слабите страни.

Този път не отива много надалеко и не си поставя високи задачи.

Практиката показва, че много организации, които са започнали със скромни цели, впоследствие разширяват прилагането на системата 6 сигма.

 Решаване на проблеми

Този път е най-бавния при внедряване на 6 сигма.  Обикновено той е насочен към решаване на  болезнени и хронически проблеми, многократните опити за решаването, на които до този момент не е дало реален резултат. За целта се подбират подготвени и владеещи инструментариума 6 сигма сътрудници, които трябва да решават последователно или паралелно проблемите.

Този подход е най добър за компании, които искат да почувстват преимуществата  на 6 сигма без сериозни промени вътре в организацията.

 Преимущество на този подход е, че се акцентира на важни проблеми и се прави опит да се достигне до фундаментални причини, при което се използва не интуиция, а анализ на данни.

Недостатък се явява липсата на дългосрочна перспектива – няколко обучени специалиста и няколко решени проблеми.