Шест сигма

Христо Тужаров, 2008

 

 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации]

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА  6 СИГМА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ  6 СИГМА

ПРИЧИНИ ЗА УСПЕХА НА КОНЦЕПЦИЯТА

МЕТОДОЛОГИЯ 6 СИГМА

РОЛИ В КОНЦЕПЦИЯТА

КОНЦЕПЦИЯ LEAN SIX SIGMA 

LEAN SIX SIGMA  представително проучване

 

 

Проучването е реализирано от компанията  Economist Intelligence Unit, която е част от групата The Economist Group, издаваща списание The Economist. Тя се явява водещ световен доставчик на аналитична информация. 

Резултати от проучването

Част_I: Демографска информация

Брой анкети: 84

Разположение на главния офис

 

Доходи на компанията през 2002 г.

 

Западна Европа                               43%

По малко от 500 млн дол.           54%

Северна Америка                            30%

от 500 млн до 1 млрд дол.            8%

Азиатско Тихоокеански регион       12%

от 1 до 5 млрд дол.                      17%

Близкия Изток/Африка                   7%

от 5 до 10 млрд дол.                   10%

Латинска Америка                           5%

По вече от 10 млрд дол.             12%

Източна Европа                                4%

 

Отрасъл

Промишлена продукция и компоненти                   61%

Стоки с продължително използване                       32%

Тежко машиностроене и оборудване                         7% 

Часть II: Резултати от допитването 

Таблица 1: Корпоративни цели на внедряване принципите Lean/Six Sigma

Таблица 2: Трудности при внедряване принципите Lean/Six Sigma 

Съкращаване на

производствените разходи

90%

 

Корпоративна култура

 

48%

Повишаване продуктовата гама

87% 

Недостатък на средства за  обучение на персонала  

44%

Отстраняване на излишните

разходи

79%

 

Недостатъчно разбиране на новия подход

34%

Внедряване култура на

непрекъснато усъвършенстване

74%

 

Инвестиции/разходи

 

31%

Повишаване степента на

удовлетвореност на клиентите

69%

 

Ограничен достъп до управленска информация

27%

Увеличаване обема на

продажбите

67%

 

Недостатъчно разбиране на преимуществата

27%

Усъвършенстване използването на

производствените мощности

62%

 

Недостатъчна поддръжка от страна на ръководството

26%

Съкращаване расходите за персонал

59%

 

Недостатъчно технологично развитие

19%

Усъвършенстване управлението на

запасите

59%

 

Специфика на предприятието

18%

Усъвършенстване управлението на

доставките

54% 

Необходимост от аутосорсинг

16%

Увеличаване на дохода

51% 

Международен характер на компанията  

6%

Съкращаване  на разходите

свързани с доставчиците

36% 

 

 

Повишаване курса на акциите

28% 

 

 

 

Каково е вашето отношение към  принципите Lean/Six Sigma? 

 

Принципите Lean/Six Sigma са забележителни но трудно реализуеми

35%

Принципите  Lean/Six Sigma се явяват основен  елемент за влияние на пазара

35%

Принципите Lean/Six Sigma са подобни на принципите на  реинженеринга на бизнес процесите (BPR)

20%

Принципите  Lean/Six Sigma – това е важна  дългосрочна цел, но нашата актуална задача е в повишаване на печалбите

19%

Принципите Lean/Six Sigma – това е реалная цел в близките една две години.

18%

Не ми е понятен този термин

17%

Принципите  Lean/Six Sigma – това е позунг без съдържание

8%

Друго

5%

Ако вие реализирата програма Lean/Six Sigma, то от кога?

По-малко от година

29%

От одна до пет години

63%

От пет до десет години

8%

Над десет години

0%

Доколко широко обхваща програмата Lean/Six Sigma вашата комрания 

Отделни участъци

14%

На ниво процеси

30%

На функционално ниво 

24%

В мащтабите на цялата комрания

27%

В рамите на верига за доставки 

5%

Какви показатели използвате за оценка успешността от внедряване на Lean/Six Sigma? 

Годишна производителност (обем продажби на един сътрудник)

54%

Годишна печалба  

54%

Доставка в обещания срок  

51%

Годишна обращаемост на запасите  

38%

Годишен обем на продажбите  

33%

Друго

31%

 Източник:  Economist Intelligence Unit, декември 2003 г.