APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

МОДЕЛИРАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МОДЕЛИРАНЕ

МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ

 

Същност на моделирането

 • Създаване модели на реално съществуващи обекти (предмети, явления, бизнес процеси);

 • Замяна на реален обект с негово подходящо копие;

 • Изследване обектите на познанието чрез техните модели

Аспекти на моделирането

Аспекти на моделирането могат да бъдат външния вид, структурата на обекта на моделирането, както и всевъзможни комбинации от тях.

 

В процеса на моделиране всеки от тях се разкрива чрез съвкупност от свойства,

 

Свойствата които са изразени с величини приемащи числови значения се наричат параметри на модела.

 

Характеристики на моделирането

 

Структура

Структура на обекта се нарича съвкупността от елементи и съществуващите между тях връзки.

 

Използва се за:

 • Нагледното и представяне;

 • Изучаване свойствата на обекта;

 • Откриване на значими връзки;

 • Изучаване стабилността на обекта.

Външен вид

Под външен вид се разбира съвкупност от признаци, които характеризират външността на обекта.

                              

               Използва се за:

 • Идентификация ( разпознаване  на обекта;

 • Съхранение на образа на обекта.

Поведение

Поведение на обекта представлява измененията на неговия външен вид и структура при взаимодействие с външни обекти, протичащо във течение на времето.

 

               Използва се за:

 • Планиране и прогнозиране;

 • Установяване на връзка с други обекти;

 • Откриване на причинно следствени връзки;

        Управление;

Конструиране на технически устройства т.н.

 

Процес на моделиране

 

Състои от три фази:

 

 • Формализация - преход от реален обект към модел;

 • Моделиране - изследване и преобразуване на модела;

 • Интерпретация - привеждане на резултатите от моделирането към реалността.

Процес на моделиране