APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МОДЕЛИРАНЕ

МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ

 

Думата модел произхожда от латинското modulus (мярка, образец, прототип).

 

Определение на модел

Нов обект (реален, информационен или въображаем), различен от изходния, който притежава съществени за реализиране на поставените цели свойства и в рамките на тези цели напълно заменя изходния обект.

 

Предназначение на модел

Моделите на обекти от реалната действителност (предмети, процеси, явления) се използват за:

 • Представяне на материални предмети;

 • Обяснение на известни факти;

 • Създаване на хипотези;

 • Получаване на нови знания за изследваните обекти;

 • Прогнозиране;

 • Управление и т.н.

Характеристики на модел

 • Представлява  концентрирано изражение на същността на предмета или процеса, като характеризира неговите основни черти;

 • Притежава по-голяма нагледност, от самите обекти и активно се използва в процеса на обучението или изследването;

 • Играе ролята на инструмент за прогнозиране и др.

Свойства на модел

 

 

                 Крайност на модела

Всички реални обекти като част от света са безкрайни по отношение на свойствата си свързващи ги с други обекти. Всички модели са крайни:

 • Абстрактните модели по начало са крайни – техните свойства са фиксирани.

 • Реалните модели са крайни в този смисъл, че от безкрайното множество на техните свойства избираме и използваме само някои, подробно интересуващи ни свойства на обекта.

               Опростеност на модела

За целите на моделирането се оказва достатъчно непълното, опростено изобразяване на действителността.

 

От два модела, описващи  с еднаква точност даден обект, по-близо до оригинала е този, който е по-опростен. За конкретни цели такова опростяване се явява и необходимо, като позволява да се разкрият главните свойства на оригинала (физическите абстракции – идеален газ, абсолютно черно тяло и др.).

 

              Приближеност на модела

С този термин са свързани количествените различия между модела и оригинала (качествените различия са свързани с термините крайност и опростеност). Такива количествени различия има винаги и сами по себе си са нито големи нито малки и се явяват мерна единица за съотношението на модела към целта на моделирането.

 

             Адекватност  на модела

Адекватен е онзи модел, с помощта на който се достига до поставената цел. Тъй като моделът се явява изражение на характеристики на обекта на изследването то той може да бъде абсолютно идентичен с разглеждания обект. Но от своя страна реалния обект е безкраен за познанието. Затова няма смисъл да се стремим към точно описание на обекта.

 

При стремежа за 100 % описание на обекта – нарастват разходите, свързани с моделирането, увеличава се точността и се намалява вредата от използване на неадекватен модел. Обратно, при стремеж към 0% адекватност се намалят разходите, но се увеличава неточността на модела.