APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МОДЕЛИРАНЕ

МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ

 

 

СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Стратегически модел

    Дейности по създаването:

 

Оформяне на визия

 • Идентификация на организацията за взаимодействие с външната среда:

* Изходни видове дейност;

* Потребности на пазара;

* Възможности на организацията.

* Базис за конкурентоспособност;

* Ключови компетенции;

* Амбициозни цели.

 • Анализ на външната среда:

* Потребности на потребителите;

* Устойчиви изисквания на потребителите към качеството на продукцията;

* Взаимодействия с компонентите на външната среда;

* Съществени за дейността фактори на външната среда.

 • Определяне насочеността на стратегическите усилия и приоритети на организацията:

Определяне на потенциално възможни видове дейност (включително създаване на мрежа от партньори);

Извършване на бизнес анализ, базиран на разширено разбиране потребностите на пазара и собствените възможности;

Извършване на корелационен SWOT-анализ за възможните направления на развитие.

 

Разработка на делово кредо

 • Идентифициране  стратегическа концепция за управление дейността на организацията в съответствие с нивото на развитие  на базовия пазар;

 • Определяне стратегическия приоритет при избора на модели за управление (финансов мениджмънт, маркетинг мениджмънт, мениджмънт на качеството, мениджмънт на знания);

 • Определяне принципите за  взаимодействие с външната среда;

 • Формиране на концепция за вътрешните отношения (лидерство, партньорство, лоялност и т.н.).,

Разработка на Корпоративен кодекс

 • Идентифициране базиса на корпоративна култура (ценности, идеали, норми и правила на поведение);

 • Формулиране принципите на взаимоотношения на вътрешните заинтересовани страни (акционери, мениджъри, персонал).

 Формализиране разгърната стратегическа концепция за дейността на организацията

 • Определяне страните, заинтересовани от дейността на организацията (клиенти, партньори и т.н.)

 • Изготвяне комуникационно послание, описващо стратегическите направления в дейността, в това число най-съществените фактори, правещи бизнеса на организацията привлекателен за заинтересованите страни.

 • Набелязване приоритетните задачи и перспективи за развитие на организацията.

Организационно-функционален модел

      Дейности по създаването

 • Предварително проучване дейността на организацията по представени документи.Създаване на модел прототип (какво е състоянието);

 • Формализиране организационната структура (горни нива) и основните функции на организацията. Изготвяне на изходни матрици по отговорностите за реализация на функциите;

 • Изготвяне на начален пакет организационни документи за:

* Организационно-функционалната структура;

* Функциите на подразделенията;

* Функционалните задължения на сътрудниците;

 • Определяне номенклатурата, предназначението и резултатите на процесите, техния функционален състав и изпълнители;

 • Разработване, съгласуване и утвърждаване спецификации на процесите (базови сведения за процесите).

  

Разработка дърво на целите и показатели за достигането им

 • На база стратегическата концепция и чрез използване на причинно следствените връзки на системата с балансирани показатели (Balanced Scorecard) се определя съвкупност от ключови фактори за успех (KPI) в областта на финансите, маркетинга, процесите и персонала;

 • Формира се стратегията  и задачите за достигане на KPI, както и  създаване дърво на целите на всички нива на организацията ( включително до целите на процесите и проектите);

 

Разработка модели на процесите

      Дейности

 • Описване документооборота и материалните потоци вътре и между процесите ;

 • Идентифициране механизмите (средствата) за реализация на процесите;

 • Идентифициране нормативните документи, регламентиращи изпълнение на процесите;

 • Разработка моделите на процесите (спецификации, текстови описания и диаграми по стандарта IDEF0 или друга графична нотация)

 • Уточняване (по резултатите от описание на процесите) матрица на  отговорностите за реализация на функциите.

 • Документиране на процесите и организационните правила.