APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

АНАЛИЗ  НА  РАЗХОДИТЕ  И  ПОЛЗИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ТЕХНИКИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

СЪБИРАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ  НА  РАЗХОДИТЕ  И  ПОЛЗИТЕ

ЛОГИЧЕСКИ БЛОК-СХЕМИ

ДИАГРАМА НА ПОТОЦИ ОТ ДАННИ DFD

 

 

Анализът и проектирането на информационни системи са свързани с разходи. Още по-големи са разходите за разработка, внедряване и експлоатация на компютърна система, независимо от това дали е за целите на биз­неса или за  някоя администрация.

 

Реализацията на един проект е свързана със съответните разходи и ползи. Те трябва да се сравнят  и  да се докаже, че ползите оправдават разходите.

 

Икономичеки разходи

 

В таблицата са показани основните типови разходи, които трябва да имате предвид  при анализа.

 

Разходи за анализ и проектиране на ИС

Тези разходи  включват основно възнаграждението на системния аналитик.

Разходи за разработка на софтуер

Включват възнаграждението на програмиста, който разработва програмите.

Разходи за хардуер

Закупуване, наем или лизинг на хардуер.

Разходи за софтуер

Оценяват се най-трудно. Софтуерът може да се разработи или да се закупи готов продукт.

Разходи за обучение

Персоналът трябва да бъде обучен за работа с новата система.

Разходи за инстали­ране

Могат да бъдат много големи, ако трябва да се построят нови помещения, да се прокарва кабел или да се промени работната среда.

Разходи при прехода  към новата система

Основно включват прехвърлянето на данните от старата на новата система.

Допълнителни разходи

Могат да бъдат от най-различно естество—до­пъл­нителни консултации, рецензии и др.

Експлоатационни разходи за поддръжка на хардуера и софтуера    

Възможни са два варианта:

Да се назначи персонал за поддръжка;

Да се подпише договор със специализирана фирма.

Разходи за електрозах­ранване

Тези разходи са сравнително малки, но лесни за изчисление.

Експлоатационни раз­ходи за консумативи

Консумативите са едно от големите пера в екс­плоатационните разходи и трябва внимателно да се оценяват.

Експлоатационни раз­ходи за обслужващия персонал

Включват възнаграждението на персонала, обслужващ ИС.