ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

ITSM термини - съкращения

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

 
ACU Accommodation Cost Unit Разходи за инсталиране
AMDB Availability Management Database База данни за управление на достъпнотта
AVB Availability Management Управление на достъпността
BCM Business continuity management Процес за управление на непрекъснатостта на бизнеса
BSC Balanced Score Cards система с балансирани показатели
CA Cost accounting Отчитане на разходите 
CAB Change Advisory Board Консултативен комитет по промените
CAP Capacity Management Управление на капацитета 
CDB Capacity Database База данни за капацитет 
CFG Configuration Management Управление на конфигурациите 
CFIA Component failure impact analysis   Анализ на въздействието на отказ  
CHG Change Management Управление на промените
CI  сonfiguration item  Конфигурационна единица 
CMDB Configuration Management Database Конфигурационна база данни
DSL definitive software library Библиотека за еталонно ПО 
ECU Equipment cost unit Цената на оборудването 
FIN Financial Management for IT Services Управление на финансите
FSC forward schedule of change  План за промяна 
ICT Information and Communication Technology Информационни телекомуникационни технологии
INC Incident Managemen Управление на инциденти 
ISM IT Service Management ИТ Сервиз-мениджмънт
ISO International Standards Organization Международна организация по стандартизация
IT Information Technology Информациони технологии
ITSC IT Service Continuity  Непрекъснатост на ИТ услугите
ITSCM IT Service Continuity Management Управление непрекъснатостта ИТ-услугите 
KPI Key Performance Indicator Ключов показател за ефективност
MTBF Mean time between failures Средното време между повреди 
MTTR Mean time to repair Средно  време за ремонт 
OCU Organization cost unit Организационни разходи 
OLA Operational level agreement Оперативни Споразумението за ниво на услугите 
PIR Post implementation review Оценка на резултаттите от внедряването 
PRB Problem Management Управление на проблеми 
PSA Projected service availability Прогнозируема достъпност на услугата 
REL Release Management Управление на релизите 
RFC Request For Change Заявка за промяна
SCU Software cost unit Цената на софтуер 
SIP Service improvement program Програма за подобряване на услуги 
SLA Service level agreement Споразумението за ниво на услугите 
SLM Service Level Management Управление на нивото на услугите
SLR Service level requirements Изискване за равнището на услуги 
SOA System Outage Analysis Анализ на отказите в  системата
SQP Service quality plan План за осигуряване на качеството на обслужване 
TCO Total Cost of Ownership  Съвкупна стойност на владеене 
TCU Transfer cost unit Прехвърляне на разходи 
UC Underpinning contract Външни договори