Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ERP СЪЩНОСТ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

ERP СЪЩНОСТ

 

ERP МОДЕЛ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ERP

 

ПРИМЕРНИ ФУНКЦИИ НА ERP СИСТЕМА

 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) същност

 

 От края на 60-те години ERP-стандартите  се поддържат от Американското Общество за Управление на Производството и Запасите (APICS).

 

APICS определя следното деление на типове производства:

 • Обемно производство;

 • Производство по поръчка;

 • Производство на склад.

                   Бизнес модел

Световния опит показва, че успех постигат само тези фирми, които изграждат организацията си като единна производствено-пласментна система, свързваща в едно цяло такива области като:

 

  маркетинг – създаване на нови изделия – снабдяване – производство – продажби – доставка на продукцията до потребителя – сервизно обслужване.

 

Те като правило използват за достигане на технологична ефективност и качество бизнес модел на база стандартите MRP/ERP.

 

 

Бизнес модел на ERP система

 

Бизнес-моделът на организация на база ERP-стандартите осигурява:

 • Интеграция (разбира се съгласуване работата на различните подсистеми);

 • Намаляване количеството грешки;

 • Отстраняване на излишните операции.

 Управленски ERP  методики 

Набор от проверени на практика разумни принципи, модели и процедури за управление и контрол, служещи за повишаване показателите то икономическата дейност на организацията.

 

ERP-стандартите включват следните основни управленчески методики:

 • MRP (Material Requirement Planing) – Планиране потребностите от материали;

 • MRP II (Manufacturing Resource Planing) – Планиране производствените ресурси;

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – Планиране ресурсите на предприятие;

 • CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – планиране ресурсите в зависимост от потребностите на клиентите.

 

ERP-система

Внедряването на такъв бизнес модел е невъзможно без прилагане на съответните информационни технологии (ERP-системи).

 

Прогнозиращите и планиращи възможности на ERP-системите довежда до съществено снижаване на себестойността и повишаване качеството на бизнес процесите.

 

Цел на внедряването на ERP система

Осигуряване съгласувано функциониране на всички поделения на организацията, оптимизация по време на изпълнението на производствената и обезпечаващите производството програми (снабдяване, продажби, финанси и т.н.).

 

                   Функционални цели на ERP система

 

                   Планиране

Съставяне на краткосрочни и дългосрочни производствени и финансови планове на организацията..

 

                    Организация

Създаване, подреждане и оптимизация бизнес процесите на организацията.

 

                   Мотивация

Създаване и съпровождане програми за социална и финансова мотивация на сътрудниците – точно и обоснована схема за поощрения.

 

                   Контрол

 • Контрол за  съблюдаване на плановите срокове;

 • Превантивно реагиране на отклонения от плановите показатели;

 • Общ мониторинг на текущото състояние на организацията и пораждащи се тенденции.