Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ SCM

 

SCM РАЗВИТИЕ

 

SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

SCM СИСТЕМИ

 

 

 

Сътрудничество: Печелят всички, което е по-добре, от

Конкуренция: Някой  печели, друг губи.

Е. Деминг 

Управление на доставките

 

 

Управление на доставките

 

 

Взаимно изгодните отношения с доставчиците са от съществено значение за успешното развитие на всяка бизнес организация. Те са в пряка зависимост от концепцията за управление на вериги за доставка и по-точно от възможностите на организацията да усвои основните й принципи, да ги внедри и да ги прилага ефективно.

 

Обединяването на множество организации във вериги за доставка при съблюдаване на принципа за взаимна изгода създава много добри възможности за всеки от участниците - да добавя стойност във веригата, да ползва допълнителни ресурси, както и да прилага бенчмаркинг при усъвършенстване на дейността си.  

 

Същност на управление на доставките

Дадена организация и нейните доставчици са взаимно зависими и взаимноизгодните им отношения повишават способността и на двете страни да създават стойност.

 

Основни принципи на управление на доставките

 

Заедно създаваме, заедно печелим.

Нов тип отношения между доставчици и потребители, базиран на управление на вериги от добавена стойност за клиентите. Такива отношения, планирани за продължително време и простиращи се във всички области на съвместните интереси, създават конкурентни  преимущества за двойката доставчик-потребител.

 

Доставчикът на моя доставчик е и мой доставчик

Непосредственият доставчик, след като се проникне от идеята “Заедно създаваме, заедно печелим, започва кампания за въвличане на своите доставчици в този процес. Това е изгодно за крайния потребител, тъй като качеството на получения от него продукт или услуга зависят от работата на доставчика на неговия доставчик (поддоставчик). Този процес продължава до началото на веригата доставки, т.е до суровината.

 

Пример: фирмата Тойота разпространява този принцип до четвърто ниво, обхващайки около 36 хиляди предприятия. Колкото е по-дълга веригата, толкова по-леко се управляват допълнителните парични потоци, възникващи в резултат от поредното снижаване на себестойността в някое от звената.

 

 

Ключови преимущества на управление на доставките:

  • Нараства възможността за добавяне на стойност във всички брънки на веригата от доставки;

  • Гъвкави и бързи съгласувани съвместни действия при промени на пазара;

  • Оптимизация на разходи и ресурси.

Действия при управление на доставките

  • Идентификация и избор на ключови доставчици;

  • Установяване на дългосрочни взаимоотношения;

  • Обединяване знанията и ресурсите на основните партньори;

  • Разработка на съвместни действия за усъвършенстване;