Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ SCM

 

SCM РАЗВИТИЕ

 

SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

SCM СИСТЕМИ

 

 

 

 

SCM, функции

 • Изучаване търсенето и предлагането на стоки, които оптимално задоволяват потребностите на потребителя;

 • Обработка на заявки и запитвания от различни потребители;

 • Планиране доставките така, че стоката да не залежава в складовете и да липсва неудовлетворено търсене;

 • Създаване на дългосрочни отношения с доставчици, дистрибутори и крайни потребители;

 • Ефективно управление на пласментната мрежа.

SCM, задачи

SCM решава задачи по координация, планиране и управление на процесите снабдяване, производство, складиране и доставка на стоки/услуги за крайния потребител.

 

SCM-системите автоматизират логистичните операции на целия жизнен цикъл на продуктите. При това те решават следните задачи:

 • Взаимодействие с доставчиците: търсене, оформяне на поръчка, сметка;

 • Управление на складове (системата контролира приемането на стоката, отчета особеностите на нейното съхранение, информира сътрудниците на склада);

 • Разработка на транспортни маршрути, места за строителство на нови производствени цехове, складове и т.н.

 • Оптимизация на транспортни операции (изчисляване стойността и сроковете за превоз с различен вид транспорт, отчитане на митнически разходи, стойността на товаро-разтоварните работи и т.н.);

 • Взаимодействие с дистрибуторите (оформяне на заявки, взаимни разплащания);

 • Подготовка на данни за разработка ценовата стратегия на организацията;

 • Точна оценка на добавената стойност, създавана от производството (SCM-системата контролира целия процес на преобразуване на суровините и материалите);

 • Бизнес анализ на производствените потребности  от ресурси и автоматично осъществяване на доставки на база получената информация;

 • Анализ на данните по търсене и предложения и на тази база коригиране на производствените планове;

 • Анализ на комплексната информация по цялата логистична верига.

 

Примери:

 • Изграждане на структура за дистрибуция и система от складове за материали и готова продукция с цел намаляване на операционните разходи;

 • Оптимизиране на разходите чрез подходяща схема на доставки стоката до определени пазари;

 • Определяне на подходящото за даден регионален пазар място за производство на стоката