Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

SCM СИСТЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ

 

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ SCM

 

SCM РАЗВИТИЕ

 

SCM ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

 

SCM СИСТЕМИ

 

 

 

 

Предназначение на SCM системите

 SCM системите са предназначени за използване в средни и крупни производствени компании - системата участва в доставка на суровини, в управление на складовете, както и във дейностите с доставчиците.

 

За разлика от ERP-системите, приложими във всички без изключение  отрасли на  бизнеса, системите от категория SCM са ориентирани към конкретни категории бизнес.

 

Gartner Group определя следните области на използването им:

 • Непрекъснато производство (process, asset-intensive);

 • Производство по заявка (discrete, make-to-stock);

 • Производство на склад (discrete, make-to-order);

 • Асемблиране по заявка (discrete, assemble-to-order);

 • Търговия на дребно (retail);

 • Сервиз-ориентиран бизнес (service-intensive);

 • Дистрибуция (distribution).

Характеристики на SCM системите

При анализ и избор на SCM-система е необходимо да се обърне внимание на следните характеристики:

 • Да извършва сегментиране на потребителите, на база изисквания за сегментация и сервизи;

 • Да ориентира логистичната мрежа към клиента;

 • Внимателно да следи за пазарното търсене и на тази база да извършва планиране на доставките;

 • Да разработва стратегията на веригата и каналите на доставки;

 • Да осигурява нови канали за разпределение;

Ползи от SCM системите

По данни на аналитични компании (AMR Research, Forrester Research) използването на SCM-системите осигурява:

 • Намаляване стойността и времето за обработка на поръчка с 20% - 40%;

 • Съкращаване на времето за излизане на пазара с 15% - 30%;

 • Съкращаване на разходите по доставки с 5% - 15%;

 • Намаляване на складовите запаси с 20% - 40%;

 • Съкращаване на производствените разходи с 5% - 15%;

 • Увеличаване на печалбата с 5% - 15%.

Видове SCM системи

В зависимост от предназначението и областта, която обхващат,  SCM системите могат да са много различни и да притежават разнообразни функции.Видове SCM системи

 

Този пример включва в себе си следните специализирани модули:

 • Планиране на вериги за доставка (Supply Chain Planner - SCP);

 • Планиране на търсенето (Demand Planner - DMP);

 • Операционно планиране (Multi-Site Planner - MSP);

 • Оптимизация на финансовия резултат Optimizer - YOP);

 • Разширено производствено планиране (Advanced Production Planner - APP).

 

         Планиране веригите за доставка  SCP (Supply Chain Planning)

 

                      Система за разширено планиране  и формиране на  календарни графици

                      (APS - Advanced Planning and Scheduling).

APS – методологията се появява в средата на 90-те години на ХХ век.Тя включва две части:

 • Планиране на производството и снабдяването;

 • Диспечиране на производството.

При промени в прогнозите за търсене и от там на нивото на запасите, сроковете на доставка и т.н., APS-системата позволява оперативно да се анализират промените и да се внесат необходимите корекции в сроковете на доставка и производство.

 

                      Системи за съвместна разработка на прогнози

Те са ориентиране към търговски двойки "доставчик -купувач" и позволяват да се сравнява прогнозната информация за търсене с информацията за наличната продукция, получавана от доставчика. Като резултат се получава балансирана прогноза, съгласувана с двете страни.

 

В основата на тези системи лежи стандартът за съвместно планиране, прогнозиране и попълване на запасите (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment ), разработен от асоциацията VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards).

 

                      Други системи

Освен решаване задачи на оперативното управление, SCP-системите позволяват:

 • Осъществяване на стратегическо планиране структурата на веригите за доставка;

 • Разработка планове на веригата за доставка;

 • Моделиране на различни ситуации;

 • Оценяване нивото на изпълнение на операциите, сравняване на планови и текущи показатели.

 

         Реализация на вериги за доставка  SCE (Supply Chain Execution)

 

                     Системи за управление превозите  TMS, Transportation Management Systems

Позволява да се:

 • Формира оптимален план за транспортиране на стоки и материали (с отчитане на необходимите срокове на доставка, възможните видове транспорт, графиците за работа и т.н.);

 •  Подготви оптимална схема за натоварване на транспортните средства;

 • Проследяват товарите, намиращи се на път.

                     Системи за управление на складове   WMS, Warehouse Management Systems

Дават възможност да се:

Контролира запълването на складовите площи;

 • Задават правила за сортиране, опаковка и складиране на товарите;

 • Оценява състоянието на запасите в режим на реално време.

 WMS-системите имат възможност за интегриране с оборудване за обработка на штрих-кодове и автоматични складови системи.

 

             Системи за автоматизация на производствени процеси  MES, Manufacturing Execution Systems

Функции

 • Управление на производствените и човешки ресурси в рамките на технологичния процес;

 • Планиране и контрол на последователността от операции, участващи в технологичния процес;

 • Управление качеството на продукцията;

 • Съхранение на изходните материали и произведена продукция по технологични подразделения;

 • Техническо обслужване на производственото оборудване;

 • Връзка с други информационни системи – ERP, CRM и т.н.