Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ BPM

Business Process Management BPM

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ BPM

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

БИЗНЕС ПРОЦЕС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА BPM

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИ ПОТОЦИ

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ WORKFLOW

 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

 

 

 

Управление на бизнес процеси BPM (Business Process Management)

 
Управление на бизнес процеси BPM

Предпоставки за появата на концепцията Управление на бизнес процеси

Причина за появата на концепцията BPM  се явява сложността на бизнес процесите и необходимостта от комплексен подход за тяхното моделиране, реализиране и контролиране.
 
BPM се явява стълбът върху който се базира процесната организация на труда и се реализира веригата:
 • планирай по процеси
 • действай в рамките на процеси
 • отчитай по процеси  
 • анализирай KPI на процесите
 • изработвай коригиращи решения в рамките на процесите и тяхното взаимодействие.

Не е достатъчно процесите да бъдат грамотно описани. Необходимо е също така те да бъдат грамотно управлявани, т.е  трябва да се знае:

 • С какво да се управляват процесите;

 • Какви знания са нужни на процесите;

 • Как тези знания да се съхранят, развиват и създават.

Желанието за създаване на адаптивни бизнес процеси, които да могат да бъдат тънко настроени и оптимизирани, за да съответстват на изменящите се условия на бизнеса, нормативните изисквания на законодателството и натиска на конкурентите доведе до създаване на системите за управление на бизнес процеси (Business Process Management (BPM) systems).

 

Процесен подход

Процесният подход към организацията на управление днес се явява безалтернативен начин за съществено подобряване основните показатели на всяка организация. Дейността на организацията се представя във вид на множество бизнес процеси.

 

Процесите, разсичащи йерархичните структури, стават предмет на управление и усъвършенстване. Управлението на процеси означава да се заставят те да работят по-качествено, по-бързо и по-евтино и в съответствие с това качествено да се подобрят организацията и произвежданите от нея продукти.

 

Определение за BPM (Управление на бизнес процеси )

Парадигма, която позволява да се изучават, проектират, внедряват, изпълняват, поддържат, оптимизират и анализират разпределени процеси, излизащи извън границите на поделения и предприятия и обхващащи многочислени приложения, работещи на различни технологични платформи.

 

Планомерна дейност по формиране на целенасочено поведение на организациите за описване и мениджмънт на системи от взаимосвързани процеси и тяхното ресурсно обкръжение.

 

Системите ВРМ дават възможност на топ-мениджмънта да интегрира различни корпоративни приложения в цялостна система, автоматизираща бизнес-процесите.

 

BPM обединява в едно цяло такива технологии като:

 • Моделиране и оптимизация на процесите;

 • Управление на бизнес процесите по ключови показатели;

 • Автоматизация и контрол на бизнес-процесите.

Функции на BPM (Управление на бизнес процеси )

 • Отделя бизнес логиката и същността на задачата от реализиращите ги приложения;

 • Управлява отношенията между участниците в процеса;

 • Интегрира вътрешните и външни ресурси;

 • Проследява изпълнението на процеса.

За разлика от workflow, ВРМ подпомага организацията да повиши ефективността си  и способността към бързо реагиране на измененията на външната среда.

 

Цел на BPM (Управление на бизнес процеси )

Създаване на такива механизми, които да осигурят повишаване на ефективността в работата на организацията чрез непрекъснато усъвършенстване на протичащите в нея процеси.

 

За достигане на тази цел е необходимо обединяване на средства и методи, поддържащи в рамките на един цикъл на управление решаването на следните задачи: