Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

ВИДОВЕ БИЗНЕС АНАЛИЗ

 

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

ИНФОРМАЦИОННО ХРАНИЛИЩЕ

 

OLAP-ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛАТФОРМА ВІ

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ

 

ИНТЕЛЕКТУАЛ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

 

 

 

 

Предпоставки за бизнес анализ

  • Компаниите разполагат с голямо число разнообразни информационни системи (счетоводни, управление на ресурсите, управление на персонала и т.н.), но при това информацията и бизнес-процесите за управление остават разединени;

  •  Управленческите решения се приемат интуитивно, носят локален характер и не напълно способстват за достигане целите на компанията;

  • Методологията и технология ERP имат свои граници: ERP-системите, се проявяват добре при управление на текущи операции (транзакции). Те решават само някои задачи от тактически характер и практически не са  предназначени за решаване на стратегически задачи;

  •  Лавинообразния ръст на обемите информация и изострянето на конкуренцията заставят организациите да използват всички възможни резерви при управление на бизнеса. За целта е необходимо, управлението да се базира на оперативно получавани и достоверни резултати от комплексен бизнес анализ на данните.

Същност на бизнес анализа

Процес на превръщане данни в информация и знания за бизнеса, с цел поддържане приемането на управленски решения.

 

Комплексно взаимодействие на математически методи, технологични и инструментални средства, които осигуряват цялостен, процесно ориентиран подход към приемане на управленчески решения, насочени за подобряване способностите на компанията да оценява състоянието си и да управлява ефективността на дейността си на всички нива.

 

 

Същност на бизнес анализа

 

Компоненти на бизнес анализа

 

Компоненти на бизнес анализа

 

         Приложения за управления ефективността на бизнеса (Business Performance Management, BPM);

Реализират следните функции:

 

                     Целево управление, основано на система с балансирани показатели (Balanced Scorecard)

 

                     Бизнес-моделиране, позволяващо:

  • Формиране многовариантни сценарии на дейността;

  • Прилагане методите на функционално-стойностния анализ (Activity Based Costing) и  функционално-стойностното управления (Activity Based Management);

  • Анализиране използваните ресурси и откриване на “тесни места”;

  • Операционно и финансово планиране и прогнозиране;

  • Формиране консолидирана финансова и управленска отчетност (в съответствие с национални или международни стандарти), включително анализ на отчетността и моделиране стратегически финансови решения.

 

Технологическа платформа, или платформа бизнес-интелект (Business Intelligence, BI)

Позволява  формиране на най-различни надстройки, предназначени както за решаване на конкретни приложни задачи, така и за обезпечаване на комплексен поглед върху организацията. Това позволява създаване на система за стратегическо управление, осигуряваща непрекъснат  мониторинг дейността на организацията от гледна точка на ефективността и нивото на достигане на стратегическите цели.

 

           Информационно-аналитични системи

Служат за преобразуване на данни в информация и знания, на база широко използвани икономико-математически методи и модели.