BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

  

УПРАВЛЕНИЕ ПО KPI

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Управление по цели

УПРАВЛЕНИЕ ПО KPI

 

Модел за управление по KPI

Развитие на модела за управление по цели се явява модела за управление по KPI (Key Performance Indicators - Ключови показатели за ефективност)

 Ключови идеи за управление по KPI :

  • Разпределение на целите по перспективи и приоритети (BSC)

  • Мониторинг на количествени показатели (KPI)

 Разпределение на приоритетите при управление по KPI

  • Формулиране на ключови фактори за успех(КФУ)

                        Ключови фактори за успех – фактори от които зависи реализацията на стратегията на компанията. Това са конкурентните преимущества, които компанията трябва да владее, които тя трябва да умее/има или трябва да се научи да прави.

  • Определяне дела на всеки фактор в достигане на финансовите резултати на компанията  (в % от 100)

  • Оценка на текущото състояние на даден фактор (от -2 до +2)

Фактор, имащ голяма оценка на значимост и минусов бал се явява критичен фактор за успех. Необходимо е да се анализира и преустрои бизнес процеса от който зависи този фактор – приоритетна цел.

 Мониторинг на количествените показатели (KPI)

  • Към всички етапи за реализиране на приоритетна цел се привързват ключови показатели за ефективност;

  • Привързва се системата за мотивация на персонала към показателите KPI;

  • Осъществява се мониторинг на KPI (план / факт)