BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СТРАТЕГИЯ

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

СТРАТЕГИЯ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

СИСТЕМЕН ПОДХОД

 

            

 Произход на понятието стратегия

Терминът «strategos» произхожда от две гръцки думи – stratos (войска) и ago (водя), т.е. стратегията е наука и изкуство за водене на война или по точно – крупни военни операции.

 

Определение на стратегия

В мениджмънта под стратегия се разбира:

Комплексна концепция, насочена към осъществяване мисията на организацията чрез реализиране нейните стратегически цели.

Организационни действия и управляващи подходи, използвани за достигане на организационните задачи и целите на организацията.

 

             

                     Защо е необходима стратегия на организацията?

 • Ясен поглед в бъдещето;

 • Концентрация на ресурсите;

 • Балансираност на управлението.

      

                     Стратегически подход

Реализира се чрез превръщане на всяка промяна в позитивни възможности, като при това плана не е догма, а система на организация на труда, адаптираща се към промените във външната среда.

 

                 

                     Стратегически мениджмънт

Система за управления поведението на организацията като цяло, ориентирана към реализация на мисията и достигане на стратегически цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните преимущества.

 

Правилната стратегия позволява да се подредят и използват ефективно ресурсите на организацията на база:

 

 

Елементи на стратегията

 

Елементи на стратегията

 

                 Според (Г. Минцберг) съществуват пет елемента на стратегията:

 • Стратегията като план;

 • Стратегията като позиция;

 • Стратегията като начин на действие;

 • Стратегията като принцип на поведение;

 • Стратегията като перспектива.

Компоненти на стратегията

 

 

Критерии за оценка на стратегията

 • Яснота и разграниченост;

 • Вътрешна съгласуваност;

 • Съвместимост с бизнес средата;

 • Обеспеченост с ресурси;

 • Приемлива степен на риск;

 • Приложимост;

 • Поддръжка на инициативата;

 • Концентрация и гъвкавост;

 • Съответствие на личните ценности на целите на организацията;

 • Координирано и отговорно ръководство.