BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Стратегически цели

Представляват най-общи формулировки за степента, в която визията трябва да бъде реализирана. Чрез целите се поставят задачите, които трябва да бъдат реализирани в краткосрочен и дългосрочен план. Те се разработват от менижърското ниво и се утвърждават от стратегическото ниво.

 

Определят, какви резултати и кога трябва да бъдат достигнати, но никога не изясняват как ще бъдат постигнати планираните резултати.

 

        SMART
Международен принцип за формулиране на цели:
 • Specific – конкретни,
 • Measurable – измерими,
 • Achievable – достижими,

 • Realistic – реалистични,

 • Time-bound - с обозначен срок

Изисквания към формулиране на целите (правило 5К)

 • К – Конкретност;

 • К - Количествена измеримост;

 • К – Компромис;

 • К – Качество;

 • К – Крайност;

 Дърво на целите

 Структурирана и построена на йерархичен принцип съвкупност от цели. Използва се за формиране компонентите на обобщена целева програма за развитието на организацията.

 

Класификация на целите

Извършва се по различни критерии, като най-често се срещат следните:

 • Цели по съдържание:

* финансови;

* не финансови;

 • Цели по времеви период:

*дългосрочни (до 10 години.)

*средносрочни (от 2 до 5 години)

* краткосрочни (не повече от 2 години)

 • Цели по йерархично ниво

* корпоративни цели – организацията се разглежда като единна система;

* бизнес-цели – определят развитието на конкретен бизнес;