BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

НАМЕРЕНИЯ

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Намерения

Намеренията уточняват целите. Те специфицират дейността, критериите и очакваните резултати. При формулирането им, целите се конкретизират, като се отговаря на следните въпроси:

 • Какви са изходните данни?

 • Какви са условията и ограниченията за постигане на целта?

 • Какви крайни резултати трябва да се получат?

 • Какви са критериите за оценка на резултатите?

 

 

 

Компоненти на намеренията

 

                    Процесен модел на организацията

 • Пълно дърво на целите на организацията

 • Формализирани планове и измервания на целевите показатели;

 • Връзки на дървото на целите с процесите на организацията.

                     Бизнес-план

Един от основните документи, определящи стратегията за  функциониране на организацията. Явява се подробна разработка на икономическите и финансови аспекти на стратегията и дава технико-икономическа обосновка на конкретните мероприятия.

 

                     Процес на контрол при реализация на намеренията

 Последователност от действия по осигуряване реализацията на поставените цели и намерения. Включва:

 • Изработка на стандарти и критерии за оценка;

 • Съпоставяне на реалните резултати със стандартите;

 • Предприемане на необходимите коригиращи въздействия.

                     Видове показатели за реализация на намеренията

 • Пазарни показатели – контролират се външните цели на организацията, като цената на акциите, пазарен дял и т.н.

 • Функционални показатели  - контролират се целите на звената, като производителност, цена, печалба и т.н.

 • Бюрократични критерии – контролира се изпълнението на регламентите;

 • Кланови  критерии – контролира се нивото на социализация и зачитане на корпоративните ценности и норми.