BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

МЕНИДЖМЪНТ ХОШИН

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

МЕНИДЖМЪНТ ХОШИН

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  

 

Мениджмънт Хошин

 

Към края на 60-те години на ХХ век, на база опита на компаниите  Toyota, Komatsu и други,  биват формулирани основните понятия на мениджмънта “Хошин”.

 

Концепцията (японците я наричат "Hoshin Kanri" получава бързо разпространение и става един от главните компоненти на Кайдзен системите.

Мениджмънт Хошин

 

Същност на  мениджмънт Хошин

 Мениджмънтът "хошин":

 • Обединява дейността на хората, работещи в една организация, така че тя да  може да достигне своите основни цели и бързо да реагира на променящата се външна бизнес среда.

 • Въвлича активно всички мениджъри в годишен цикъл на планиране на дейността на организацията, осигурявайки от една страна всеобщо участие и от друга, точно регулиране при постигане на зададените цели.

 • Реализира цикъла PDCA на Деминг

Задачи на  мениджмънт Хошин

 • Обединяване на всички сътрудници на организацията в стремеж за достигане на основните цели.

 • Обединяване и координация на усилия и ресурси за реализиране на всички видове изпълнявани задания (от ежедневна работа до работа за достигане на крупни пробиви).

 • Бързо и ефективно привеждане целите и дейността на организацията в съответствие с изискванията на външната среда.

Компоненти на  мениджмънт Хошин

        

Дългосрочни и средносрочни планове

Установяват се в съответствие с външните промени, постигнатото в миналото и прогнозите за бъдещето

Едногодишен хошин

На базата на средносрочните планове всяка година се разработват годишни "хошини", имащи за цел да се заявят желаните резултати и средствата за тяхното постигане.

 

                     Елементи на  мениджмънт Хошин

 • Желани резултати за следващата година;

 • Какво средства да се използват за постигане на резултатите;

 • Избор на методи за измерване на подобренията;

 • Определяне на контролна величина като доказателство, че хошин е изпълнен;

 • Фиксиране на дата като краен срок за изпълнение.

                    Стъпки за осигуряване на средствата за постигане на резултатите:

1.      Създаване на продукти, които да привличат вниманието на потребителите, чрез подобряване на проучванията на пазара;

2.      Повишаване на равнището на съответствие на продуктите с очакванията на потребителите;

3.      Осигуряване на доставката на стоките навреме чрез подобряване на процеса на работа. Подобряване на качеството на технологичния процес чрез статистически контрол върху резултатите от процеса.

 Разгръщане на хошин

Развива се йерархия  на подцелите и средствата за тяхното изпълнение. Това се извършва в съответствие с хошините от високо равнище. На всяко по-ниско равнище хошините имат същия формат, но са по-специфични.

 

            Действия и контрол

Контролът се извършва в съответствие с плана за измервания. Всеки месец се извършва проверка на:

 • Изпълнението на целите и подцелите;

 • Планираните средства за тяхното изпълнение;

 • Приемат се коригиращи мерки, ако целите и средствата не са изпълнени. Годишният хошин може да се счита изпълнен, ако е достигната контролната величина.

            Прогноза на президента

Всяка година президентът:

 • Прави прогноза за мениджмънта "хошин", и предлага ред на подобренията в ефективността на системата;

 • Осъществява  прогноза за външните промени и предлага корекции в дългосрочните и среднострочните планове на организацията.

Преимущества мениджмънт Хошин

 • Фокусира цялата организация на на няколко съществени и не много тривиални фактора;

 • Представяне на стратегическа визия;

 • Включва персонала в решаването на задачите;

 • Интегрира и подпомага междуфункционално сътрудничество за достигане на заложените резултати;

 • Контрол за изпълнение на плановете;

 • Системно провеждане на стратегическо планиране. Формата на плановете е стандартизиран;

 • Процесът на планиране непрекъснато се усъвършенства;

 • Акцент върху подробен анализ с разбиране на проблемите, възникнали в предходния цикъл на планиране.