BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

КРІ СЪЩНОСТ

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

ИСТОРИЯ BSC

СИСТЕМА BSC

ПОЛЗИ ОТ BSC

 BSC КОМПОНЕНТИ

BSC СТРУКТУРА

BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

КРІ СЪЩНОСТ

KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРІ ПРИМЕР

 

Целевите  показатели в ключови области на бизнеса

 се явяват панел, необходим за пилота

на  деловото предприятие.

П. Дракър

 

Ключови показатели за ефективност КРІ (Key Performance Indicators)

 

Оценъчните показатели не се явяват ново понятие в бизнеса. Организациите постоянно оценяват качествените и количествени показатели за изпълнение на различни дейности.

 

Новост с прилагането на КРІ  се явяват подходите и методите, използвани за подобряване контрола на резултатите от бизнеса и системата с балансирани показатели за управление на бизнеса.

 

За оценка на ключовите фактори за успех е целесъобразно да се установят целеви значения на показатели, които количествено да ги оценяват и за които могат да бъдат зададени формули или други начини за пресмятане.

 

 

        Оценъчни индикатори

Инструмент, който подпомага създаването на стойност за организацията. Те позволяват да се разбере достигнати ли са поставените цели, като:

  • Проследяват хода на реализация на стратегията.

  • Сигнализират за необходимост от корекции, в зависимост от променящите се условия;

  • Осигуряват основа за  планиране и оценка изпълнението на бюджета , както и дейността на всеки сътрудник.

 

                  Целевите показатели

Явяват се своеобразни еталони към достигането на които организацията трябва да се стреми. Тяхното определяне изисква компетентност  и познаване възможностите на конкуренцията и пазара – някои могат да бъдат достигнати лесно, други с полагане  на много усилия, а трети могат да не бъдат по силите на организацията.

 

Целевите значения на показателите могат да се задават на краткосрочни и дългосрочни периоди. Достигането на тези значения периодично се проследява и се взема под внимание при коригиране на стратегията и плановете за реализацията и.

 

Системата от показатели играе ролята на координатна система, в която се поставя цел  във вид на желаното значение на показателите, а планът за действия представлява траектория на движението към целта, разгърната във времето.

 

Предназначение на КРІ

КРІ дават възможност на висшето ръководство ясно и точно да  бележи достигнатото ниво и на тази база да строи планове за бъдещето.

KPI се явяват транспортните средства на корпоративните комуникации. Те позволяват на висшите мениджъри да съобщят мисията и целите на организацията на ръководители и изпълнители от ниските нива. 

Декомпозицията на KPI по организационната структура гарантира, че дейността на всяко ниво на компанията се извършва в направление определено от ръководството и с цел повишаване стойността на организацията.