СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

КАРТА НА СТУДИЯТА

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ

        УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

        УПРАВЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ

         УПРАВЛЕНИЕ ПО БИЗНЕС-ПРОЦЕСИ

        Управление по цели

        УПРАВЛЕНИЕ ПО KPI

СТРАТЕГИЯ

        СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА

        СТРАТЕГИЯ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ 

        СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

        РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

        СИСТЕМЕН ПОДХОД

       

 

 

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

               ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

               БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

               МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

               ВИЗИЯ 

               СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

              НАМЕРЕНИЯ

              ПОЛИТИКА

ИСТОРИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ

          СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

          СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД

           ПОЗИЦИОНИРАНЕ  

 СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ

          МЕНИДЖМЪНТ ХОШИН

          УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА 

          ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

          УПРАВЛЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

 

 

СИСТЕМА С БАЛАНСИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         КОНЦЕПЦИЯ BSC (Balanced Scorecard) 

         ИСТОРИЯ BSC

         СИСТЕМА BSC

         ПОЛЗИ ОТ BSC

         BSC КОМПОНЕНТИ

         BSC СТРУКТУРА

         BSC ХАРАКТЕРИСТИКИ

         BSC  И ДРУГИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

         МЯСТО НА BSC В БИЗНЕС  АНАЛИЗА

         КРІ СЪЩНОСТ

         KPI ХАРАКТЕРИСТИКИ

         КРІ ПРИМЕР