ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

 

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

БИЗНЕС СРЕДА

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

 

Същност на бизнес организацията

Същност на бизнес организацията

Основни понятия за организация

         Определение - съвкупност от взаимодействащи елементи, които реализират конкретни бизнес процеси и преследват определени цели.

 

Елементите са свързани помежду си:

  • Функционално - изпълняват отделни видове работи в рамките на един бизнес процес;

  • Информационно – обменят документи, факсове, писмени и устни разпореждания и т.н.

Елементите взаимодействат с външни системи. Тяхното взаимодействие също може да бъде информационно и функционално.

 

Структура на бизнес организация

Структура на бизнес организация

 

Вътрешна организация, определяща начина на взаимодействие и връзката между елементите.

 

Структура = състав + връзки между компонентите

 

Основни за всяка организация се явяват следните елементи:

 

Процеси - една или няколко свързани помежду си процедури или операции (функции), които съвместно реализират определена бизнес задача.

Технология – съвкупност от методи, инструкции и инструменти, чрез които се осъществява организацията и изпълнението на даден процес.

Организация на дейността - набор от вътрешни нормативи и правила, изпълнявани от служителите, чрез които се регулират дейностите в организацията.

Служители – персоналът на организацията, реализиращ целите и задачите й, във взаимодействие с останалите три елемента.

 

Ефективност (резултатност) - степен на съответствие на действителните резултати с потенциално възможните, при изцяло изпълнени в съответната делова среда функции.

 

Функционален модел на бизнес организация

Функционален модел на бизнес организация

 

Характерни черти на бизнес организация

  • Наличие на двама или повече хора, считащи себе си за членове на една група;

  • Наличие на обща, съвместна дейност на тези хора;

  •  Наличие на определени механизми или системи за координиране на дейността им;

  • Наличие най-малко на една обща цел.

Развитие на бизнес организациите

Развитие на бизнес организациите

Жизнен цикъл на бизнес организация

Концептуален модел, описващ основните и най – типични етапи в развитието на организацията – от възникването до нейното разпадане. Съществуват различни подходи, но в повечето от тях са описани следните етапи.

 

Жизнен цикъл на бизнес организация

 

                     Създаване на бизнес организация

 

Основна цел се явява разработка на собствена продукция и оживяване на пазара. Основателите на организацията ръководят нейната дейност. Организацията е неформална и небюрократична. Нарастването на производствените обеми води до кризис в ръководството и потребност от професионален мениджмънт.

                     Ръст на бизнес организация

Водена от силни лидери организацията започва да работи, ръководейки се от ясни цели и направления на развитие. Формират се автономни подразделения и се изгражда йерархия на властта. Появяват се първите признаци на разделение на труда.

                     Зрелост на бизнес организация

Работи се по правила, процедури, технически ръководства  и системи за контрол. Комуникациите стават по-формални, нараства специализацията, увеличава се щата  на специалистите и помощните работници. С развитието си организацията се бюрократизира. Намаляват иновациите.

                     Съвършенство на бизнес организация

За преодоляване на бюрократичния кризис се предприемат мерки за опростяване системата на управление.Формират се механизми за хоризонтална интеграция. Повишава се ролята на организационната култура и мотивацията на персонала. Процесното и проектно управление  заменят управленската йерархия.