ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

БИЗНЕС СРЕДА

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

 

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

 

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

 

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

 

БИЗНЕС СРЕДА

 

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

 

 

Същност на бизнес средата

 

Същност на бизнес средата

Съвкупност от всички елементи, които съществуват извън границите на организацията и оказват (или са потенциално способни да окажат) въздействие на организацията или нейни части.

 

                          Мисия - изразява смисъла на съществуване на организацията, нейното предназначение и необходимост, зададени от бизнес средата. 

 

                         Цел - представя желаното състояние на организацията на изхода на системата. Изразява вътрешната потребност на организацията да достигне определени резултати от дейността си.

 

Характерни черти на бизнес средата

 

                     Сложност на бизнес средата

Организациите са длъжни да реагират на изключително голям брой, разнообразни фактори. Бизнес анализът на външните въздействия и определяне  на ключовите фактори по един или друг проблем, изискват значително количество време и усилия.

 

                    Подвижност на бизнес средата

Обектите и процесите на външната среда се намират в постоянно движение. Те претърпяват изменения непрекъснато и с различна скорост.

 

                     Взаимосвързаност на бизнес средата

Изменението на един фактор води (в една или друга степен) до изменение на много други фактори и всички те пряко или косвено влияят върху дейността на организацията.

 

                   Турбулентност на бизнес средата

Измененията в бизнес средата се извършват с голяма степен на неопределеност и непредвидимост. За организациите е трудно да намерят логическа връзка във веригата от взаимно обусловени изменения.

 

                    Неуправляемост на бизнес средата

Организациите имат много ограничени възможности да влияят на външната среда – лобиране на законопроекти, създаване на монополи, създаване на собствени стандарти за качество и потребление и т.н. На тях им се налага непрекъснато сами да се адаптират към протичащите около тях промени.

 

Видове бизнес среда

Бизнес средата е външна и вътрешна, а външната се подразделя на действаща на микро- и макроикономическо равнище:

 

Видове бизнес среда

 

                     Пазарна бизнес среда (микро обкръжение)

Включва компоненти, които пряко взаимодействат с организацията в рамките на нейната основна дейност: потребители, конкуренти, доставчици, партньори.

 

                    Глобална бизнес среда (макро обкръжение)

Включва компоненти,  които не оказват пряко въздействие на ежедневните операции на организацията, но косвено и влияят: икономика, социална сфера, политика, технологична сфера, екология и т.н.

 

Източници на въздействие върху бизнес средата

       

         Пазар

  • Глобализация на икономиката;

  • Изменение на природата на работната сила;

  • Усилване на властта на потребителя;

         Технологии

  • Нарастване на ролята на новите технологии;

  • Информационен взрив.

Общество

  • Социална отговорност;

  • Правителствено регулиране;

  • Съкращаване на бюджет и субсидии

Функционална схема на на бизнес средата

 

Развитие на бизнес средата

 

Параметър

20 век

21век

Вид система

Затворена, със стабилни цели, задачи и условия на дейност

Отворена, разглеждана в единство на външните и вътрешните фактори

Вид бизнес

Собствен, единичен

Участие във верига за съвместен бизнес

Област на дейност

Производство и дистрибуция

Виртуална среда

Функции

Производство, търговия и финанси

Процеси, обхващащи вериги за създаване ценностти  за заинтересованите страни.

Тип на бизнес процесите

Вътрешни, скрити

Свързани във външна верига или мрежа

Архитектура на предприятието

С елементи, позволяващи работа в закрита и  монолитна мрежа

Интернет ориентирана, открита, компонентна

Данни

Генерирани и използвани вътре в организацията

Предназначени за вътрешно и външно използване.

Икономическо обкръжение

 

Нелинейност, многопосочност

Хаотичност

Национални затворени стопанства

Глобализация

Пазар

На производителя

На потребителя