ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  БИЗНЕС

 

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ

 

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА

 

ЕЛЕКТРОННА НЕРВНА СИСТЕМА

 

БИЗНЕС СРЕДА

 

КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР

 

 

 

 

Развитие на пазара   

 

Развитие на пазара по  данни на Gartner Group:

 

 

   1960

   1980

    1990

Пазар

Пазар на

продавача

Конкурентен 

пазар

Пазар на

услугите

Жизнен цикъл на продукта

   10 години

Няколко години

По-малко от

 1 година

Конкуренция

Отсъства

Национален

 мащаб

Световен

 мащаб

Производство

Масово

По партиди

Синхронно

Качество

Брак > 10 %

Брак 1 %

TQM

Обновяване на запаси

2-5 пъти

в година

 

5-50 пъти

в година

50-100 пъти

в година

Тип управ-

ление

По заявка

  MRP

MRPII/ERP/

CRM/SCM

Планиране

Минал опит

 Прогнози

 Заявки

 

              Изводи за ситуацията на пазара след 1990 г.

1.      Непрекъснато подобряване обслужването на клиентите по приемливи за тях цени;

2.      Жизнен цикъл на продукта - под 1 година (в повечето от случаите става дума за модифицирани продукти – име, дизайн, опаковка и т.н.);

3.      Повишаване качеството на продукцията и намаляване себестойността й, благодарение на прилагане концепциите за:

4.      Планиране на производството на нови продукти, на база на заявка (производството се синхронизира с потребностите на потребителите).

 

Характеристики на пазара

 

 

Наситеност със стоки на пазара

 • Предлагането значително надвишават търсенето;

 • Наличие на разнообразие от стоки с едно и също предназначение;

Осведоменост на потребителя

Потребителят като правило знае какво търси и той има от къде да го намери.

 

Динамичност на пазара

Определя се от:

 • Динамиката на  световното развитие;

 • Бързото развитие на новите технологии;

 • Постоянните промени в предлагането и търсенето, поради наличието на пазара на конкуриращи се производители на едни и същи стоки.

Конкуренция на пазара

 

Съперничество за получаване на ползи. Най-общо се разглеждат три нива на конкуренция::

 

                    Ключови компетентности = технологии + обучение + информация.

Възможност за създаване на нови видове бизнес за сметка на творческо комбиниране на навици и умения.

 

                Ключови продукти

Възможност за лидерство в скоростта на разработка на нови продукти,  с нови полезни за потребителите характеристики.
 

                 Готови продукти

Конкуренция по цена, издръжки и видимо качество на произвежданите продукти.

 

Конкурентно преимущество на пазара

 

Способността за стабилност в нещо, което в очите на потребителите е по-добро от това на конкурентите.

 

Превъзходство на продуктите на една организация над тези на нейните конкуренти, благодарение на което потребителите ги предпочитат при осъществяване на покупки на пазара.

 

Устойчиво конкурентно преимущество се получава когато продуктите отговарят на следните критерии:

 • Изгодни са за потребителите;

 • Уникални са;

 • Устойчиви са;

 • Носят печалба на производителя.

         Преимущества от по-нисък ред на пазара

Не са устойчиви и дълготрайни. Евентуални промени във външната среда могат лесно да ги унищожат.

Примери:

 • Евтина работна сила, изгодно закупени материални ресурси, налични сгради и оборудване, финансови ресурси;

 • Изгодни цени на закупени за препродажба продукти и т.н.

         Преимущества от по-висок ред на пазара

Уникални сравнителни преимущества на продуктите, технологията, специалистите, комуникациите, ресурсите и т.н.

 

Критерии за конкурентоспособност на продуктите на пазара

 

                    Конкурентоспособност на продукта

Комплекс от потребителски, ценови и качествени характеристики на продукта, определящи неговия успех на пазара. Може да бъде определена само при сравнение с аналогични продукти.

 

                    Качество на продукта

Съответствие с очакванията на потребителите. При други равни условия потребителят предпочита по-привлекателния, по-безопасния и по-надеждния продукт.

 

                     Цена на продукта

Зависи от класа на продукта и е ориентирана към определено ниво на платежоспособност. В рамките на тези условия конкурентоспособността се увеличава при понижаване цената на продукта.

 

                    Срокове на доставка

Конкурентоспособността се увеличава при наличие на възможности за строго спазване на договорените срокове за доставка. В ред случаи този фактор играе по-голяма роля от цената на продукта.

 

                     Стойност на експлоатацията

Много от потребителите се ръководят при покупка от сумарните разходи, включващи цената на продукта плюс разходите за експлоатация.

 

                     Удобство при обслужване

От съществено значение при вземане на решение за покупка на даден продукт е наличието на добре организирана сервизна база.

 

                     Доверие към  продукта

Явява се интегрален фактор на конкурентноспособността. Доверието е резултат от имиджа на производителя, формиран в резултат на дълга и безупречна работа на съответния пазар. Един от начините за завоюване на доверие се явява сертификацията на продукцията.