ЗРЯЛОСТ НА БИЗНЕСА

© Христо Тужаров, януари 2009

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

[Home] [Начало] [Съдържание] [Асеневци] [Бизнес консултации]

 

МОДЕЛИ НА ЗРЯЛОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

СТАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МОДЕЛИ

МОДЕЛИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

 

ЗРЯЛОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ СММ

 

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

ЗРЯЛОСТ НА ПЕРСОНАЛА

 

ЗРЯЛОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 

Зависимост на бизнеса от информационните технологии (ИТ)

В зависимост от организационната зрялост на организацията е различна и степента на използване на информацията и информацонните технологии в нейните бизнес процеси. При оценяване необходимостта от информацонните технологии за конкретна фаза от развитие на организациите, трябва да се има предвид следното:

 • Всички функции по управление в организациите се осъществяват чрез анализ, обработка и предаване на информация.

 • Информацията за една организация се явява производствен ресурс, както капиталовложенията, човешките ресурси, основните фондове и т.н.

 • Успехът на всяка организация е в пряка зависимост от това как и доколко добре се обработва и използва съответната информация.

Основни функции на информацонните технологии

 • Автоматизация на процесите – характерна за традиционния бизнес модел.

 • Инструментариум за правилна реакция на външни събития – характерна за съвременния модел на бизнеса.

Ако организацията съумее да достигне разумен баланс между тези две функции, тя ще може да получи конкурентно преимущество, състоящо се в:

 • По оперативно реагиране на всяка промяна на пазара;

 • Производство на продукти с по-малко разходи;

 • Привличане на повече клиенти, като резултат.

Фактори за внедряване на информацонните технологии

 • Ниво на развитие на информацонните технологии;

 • Степен на използване на информацонните технологии, в зависимост от организационната зрялост на организацията;

 • Степен на развитие на информационна култура на организацията, като цяло и на нейните сътрудници;

 • Степен на развитие на организационна култура в организацията.

 

Съответствие на степента на зрялост на организацията и използваните технологии

Степента на необходимост от информационни технологии е пряко свързана с нивото на организационна зрялост на организацията.

Казано по друг начин, грешка е да се прави опит за внедряване на мощна съвременна технология, ако нивото на организацията не съответства на нивото на технологията Такива грешки струват скъпо и отнемат време.

При предложение за внедряване на нова технология следва се прецени зрялостта на организацията и да се вземе едно от следните решения:

 • Отказване от новата технология;

 • Използване на технология съответстваща на нивото на зрялост на организацията;

 • Предприемане на действие за достигане нивото на зрялост на организацията до това на новата технология;

 • При остра необходимост от новата технология,  се препоръчва да се създаде нова бизнес единица с особени, отличаващи се от тези на организацията правила за управление;

 • Осъществяване на консултации с експерти в областта.

             Роля на информацонните технологии за формиране зрелостта на организациите

 

Цел

Модели/инструменти

Решавани задачи

Поддръжка стратегическите цели на организацията.

Многомерен анализ, прогнозиране,интелектуална обработка на данни;

Информационно аналитични системи;

Business Intelligence (ВІ)

Анализ на текущата дейност на организацията;

Прогнози за развитие на бизнеса.

Ориентация ресурсите на организацията към реализиране на стратегическите цели.

Business process reengineering(BPR )

Balanced Scorecard (BSC)

Оптимизация на бизнес процесите

Проследяване съответствието на текущото състояние на бизнеса с плановата траектория на неговото развитие.

Balanced Scorecard (BSC)

EXCELLENCE MODEL (EFQM)

Мониторинг на бизнес процесите

Оптимизиране бизнес процесите на организацията

Enterprise Resource Planning ERP

Business Process Management(BPM )

 

Workflow (WF)

Управление на производството

Управление взаимоотношенията с партньори и клиенти

Customer Relationship Management CRM

Supply Chain Management (SCM )

Управление на взаимоотношенията със заинтересованите лица.

Компанията Gartner Group (EN) на основа проведени изследвания предлага схема, показваща влиянието на различни системи за автоматизация на процесите върху ефективността на бизнеса на организациите. На схемата се вижда какъв е дела на тези системи в оптимизацията на бизнеса и какви са рисковете от тяхното използване.

 

Роля на информацонните технологии за формиране зрелостта на организациите

От схемата е видно, че при промяна основните цели на организацията и при появата на потребност от по-ефективна организация на бизнеса, възниква необходимост от по- сложна технология.

При това, колкото е по-голям делът на информационните технологии в оптимизация на бизнеса, толкова е по-голям рискът от тяхното използване.

Нива на зрялост на информационните технологии

 

Нива на зрялост на информационните технологии

 

Нива на

зрелост 

Степен на

информатизация

Архитектура

Информационна система

 

Начално

Спонтанни информационни връзки. Хаотичност и непоследователност 

Локален компютър

Офис система

Контроли-

руемо

Информатизация на базови процеси – счетоводство, кадри, заплати и т.н.

Файл -сървър

Специализирани програми

Стабилно

Информатизация на всички основни процеси – финанси, клиенти, производство, доставки.

При обработката на информация преобладава ретроспективен анализ.

Клиент – сървър

(І-поколение)

Начало на интегрирана корпоративна информационна система (КИС)

Управляемо

по резултати

 Информатизация на база прилагане на ключови показатели за ефективност във всички бизнес процеси на организацията.

Клиент – сървър

(ІІ-покоение)

Развитие на КИС – внедряване на ERP, CRM, SCM, BSC системи

Отимизи-

руемо

 Информатизация, базирана на бизнес анализ и управление на знания. 

Сервиз ориентирана архитектура

ИС е базирана на някоя от платформите - Microsoft .NET или J2EE

Внедряване на BI, KM системи

Реализация на информационните технологиив в съответствие с нивата на зрялост

 

Реализация на информационните технологиив съответствие с нивата на зрялост

                    Програмни приложения за първите две нива

                                   Приложения на база Microsoft Office

Microsoft Excel много добра програма за начало на бизнеса.  С нейна помощ могат да се реализират редица дейност:

 • Водене на едностранно счетоводство;

 • Следене на касов поток;

 • Финансово стойностен анализ;

 • Данни за клиентите и т.н.

Приложения на база Microsoft Office

          Недостатъци на приложенията

 • Слаба защита от възможни грешки при въвеждане на данни;

 • Трудоемки при експлоатация – особено при необходимост от въвеждане на голямо количество данни;

 • Много зависими от субективния фактор – нивото на информационна култура на служителите;

Microsoft Access СУБД и CASE средство, предназначено за активни потребители, които използвайки възможностите на продукта, създават собствени информационни приложения.

CASE технология - комплекс от средства за компютъризирана разработка на ПО.

                      Характерни особености

 • Притежава широк спектър от функции, които дават възможност за създаване на пълноценни корпоративни приложения;

 • Благодарение на встроения език VBA, в самия Access, могат да се създават приложения работещи с бази данни;

 • Може да работи с няколко потребителя (до 10 ), в състава на локална мрежа и архитектура „файл сървър”;

 • Явява се отлично средство за информатизация на организациите в началните стадии на тяхното развитие.

Недостатък - има ограничено приложение – не е в състояние да обслужва голямо количество потребители.

Microsoft Access

                                 Програмни приложения за последните три нива

За да се достигнат и успешно преодолеят последните три нива на организационно развитие е необходимо да се осъществи преход от разпокъсани и разнородни ИС към единна информационна среда, използваща технологии за колективно взаимодействие.

Използването на единна информационна среда не само повишава ефективността на бизнеса, но и създава условия за стандартизация на процесите и технологиите, при което в организацията се изгражда «електронна нервна система».

Съвременния етап от развитието на организационната култура се характеризира  с колективна обработка и анализ на и информацията и преход:

 • от анализ на количествени показатели към качествен анализ;

 • от оперативен анализа към стратегическо планиране;

 • от единоличен анализ и приемане на решения към екипна работа.

Това означава, че колкото по- големи са изискванията към ефективността на бизнеса на организацията, толкова трябва да са по-високо изискванията към използваните информационни технологии и сложността на създаваните ИС.

За успешното развитие и ефективното използване на ИТ на тези високи нива на зрялост на организацията е необходима обща стратегия, свързана с изграждането и усъвършенстването на интегрирана, корпоративна информационна система, подчинена на следните принципи:

               Схема на изграждане на концепция за архитектура на организацията

 

 

 

Бизнес

ИТ

Развитие и управление

Архитектура на организацията

Мисия;

Визия;

Ключови ценности;

Основни цели;

Стратегия;

Задачи;

Принципи.

ИТ стратегия;

Полика в областта на ИТ;

Архитектура на информацията, приложенията и технологиите от високо ниво.

Стратегия за развитие;

Тенденции;

Инициативи;

Ръководство;

Принципи;

Направления;

Архитектура на отделните решения и системи

Анализ на процесите;

Функции.

Архитектура на информацията, приложенията и технологиите

Планове и схеми на развитие;

Споразумения за нивото на обслужване.

Дизайн на решенията

Структура на бизнеса

Архитектура на ИТ системата

План за реализация на проектите.

Разработка на решенията

Развитие на нови форми на бизнеса

Разработка на ИТ системата

Поддръжка

Съпровождане