Компютърни мрежи

© Христо Тужаров, 2008

 

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

[Home] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [За автора] [Карта на книгата] [Галерия] [Начало на книгата]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

СЪЩНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

МРЕЖОВИ ПЛАТФОРМИ

СТРУКТУРА  НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА

ИСТОРИЯ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Основни понятия за мрежа

Компютърна мрежа (Computer NetWork,  net - мрежа, и work - работа)  - система за обмен на данни между множество компютри.

 

Основна цел: осигуряване потребителите с потенциалната възможност за достъп до локалните ресурси на всички компютри в мрежата.

Информационна мрежа  - компютърна мрежа, предназначена за съхранение и предаване на данни, с цел решаване конкретни задачи на потребителите.

компютърна мрежа

Терминална система (Client - абонатна система, мрежова станция, мрежов компютър и т.н.) - система, която се явява източник или потребител на информация.

Видове терминални системи:

 • Терминал - крайно устройство, за дистанционно въвеждане на данни или извеждане на необходима за потребителя информация.

 • Работна станция - създадена за работа на специалисти (програмист, администратор и т.н.).

 • Локална мрежа - група свързани компютри, обслужващи една организация.

Режими на работа на мрежата

 • Автономен режим (Off line) - системата е изключена от мрежата.

 • Диалогов режим ( On line) - системата е включена  в мрежата и е готова да приема или предава данни.

Комуникационна мрежа (транспортна мрежа, мрежа за предаване на данни) - мрежа, основна задача на която се явява предаването на данни. На база една комуникационна мрежа могат да се създадат няколко информационни мрежи.

 

Административна система (център за управление) - предназначена е за управление  функционирането на информационната мрежа.

 

Мрежова архитектура

Пълното множество от хардуер, софтуер и стандарти за свързване, които определят дизайна на една мрежа.

мрежова архитектура

 

Хардуер - апаратните средства, които осигуряват достъпа до мрежата (терминали), нейното обслужване (сървъри) и транспортирането на данните ( мрежови устройства ).

 

Софтуер - мрежови програмни средства, осигуряващи ефективното функциониране на мрежата и нейните приложения.

 • Мрежова операционна система - системният софтуер на една  мрежа, който интегрира компонентите на мрежовия хардуер. Създава и поддържа  връзката между сървъра и работните станции. Обикновено се състои от две части: софтуер за сървъра  и за работната станция (клиента).

 • Мрежови приложни програми - програми на потребителите, които обслужват конкретни задачи.

 • Мрежови системни програми

 • Увеличат ефективността на работа на мрежата.

 • Следят за експлоатацията на мрежата.

 • Поддържат списъци на потребителите, техните пароли, права и т.н.

Стандарти

              Мрежов протокол - унифицирани споразумения, еднозначно определящи правилата на включване на компютърно и телекомуникационно оборудване от различен тип към мрежите за общо ползване и осигуряващи информационен обмен между абонати с различно интелектуално ниво, даже в тези случаи, когато те ползват разнотипни технически средства и програмно осигуряване. Тези съглашения се базират на концепцията за отворени системи.

 

 Мрежова топология - геометрично подреждане на елементите и кабелните връзки в една мрежа.