Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

ТАКСОНОМИЯ  НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

СЦЕНАРИИ В ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

ОБЛАЧЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ОБЛАЧЕН ПРОВАЙДЕР

РАЗГРЪЩАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

ОРКЕСТРАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ 

 

ОБЛАЧЕН АУДИТОР

ОБЛАЧЕН БРОКЕР

ОБЛАЧЕН ОПЕРАТОР ЗА ВРЪЗКА

 

  NIST Cloud Computing Reference Architecture v1.0, 30 March 2011

 

 

1. Цел на разработката на NIST

Разработка на неутрална референтна архитектура (reference archtecture), съответстваща на определението за облачен компютинг на NIST - NIST Definition of Cloud Computing, която:

 • Включва

  • три сервизни модела (Програмно осигуряване като услуга  -Software as a Service (SaaS)/ Платформа как услуга - Platform as a service (PaaS)/Инфраструктура как услуга - Infrastructure as a Service(IaaS)),

  •  четири модела на разгръщане (частен облак - private cloud/обществен облак - community cloud/публичен облак - public cloud/ хибриден облак - hybrid cloud)

  • пет основни характеристики (on-demand self-service/broad network access/resource pooling/rapid elasticity/measured service)
    

 • Свързва различни облачни сервизи и ги отразява в общия модел.

 • Действа като пътна карта за ИТ индустрията за разбиране, избор, проектиране и/или разгръщане на облачна инфраструктура.

 

Този отчет се явява първа версия на референтната архитектура на облачен компютинг, разработен от NIST - NIST Cloud Computing Reference Architecture.

 

2. Референтна архитектура на облачен компютинг – високо ниво

 

Референтната архитектура на облачен компютинг NIST съдържа пет главни действащи субекта  – актьори (actors). Всеки актьор изпълнява роля (role) и изпълнява  действия (activities) и функции (functions).

 

Актор

Определение

Облачен  Потребител
Cloud Consumer

Лице или организация, поддържащи бизнес -отношения и използващи услугите на Облачни Провайдери.

Облачен Провайдер
Cloud Provider

Лице, организация или същност, отговаряща за достъпността на облачна услуга за Облачните Потребители.

Облачен Аудитор
Cloud Auditor

Участник, който може да изпълнява независима оценка (assessment) на облачни услуги, по обслужване на информационни системи, производителността и сигурността на облака.

Облачен Брокер
Cloud Broker

Същност, управляваща използването, производителността и предоставянето на облачни услуги, както и установяваща отношения между Облачните Провайдери и Облачните Потребители.

Облачен Оператор на връзка
Cloud Carrier

Посредник, предоставящ услуги по включване  и  транспорт (услуги за връзка) на облачни услуги от Облачни Провайдери към Облачни Потребители.

 

Референтната архитектура е представена като последователни диаграми с увеличаващо се ниво на детайлизация.

 

Сред представените пет актьори, облачния брокер (cloud broker) е опционален, тъй като облачните потребители (cloud consumers) могат да получават услугите пряко от облачния провайдер (cloud provider).

 

       Комбинирана концептуална  диаграма  на референтна архитектура на облачните изчисления

Комбинирана концептуална  диаграма  на референтна архитектура на облачните изчисления

 

Комуникации между основните действащи лица в облачния компютинг

 

 

Комуникации между основните действащи лица в облачния компютинг