Облачен компютинг

© Христо Тужаров, 2012

 

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

 

Home | Съдържание | Облачен компютинг | Консултации | Асеневци

 

РЕФЕРЕНТНА ОБЛАЧНА АРХИТЕКТУРА

ТАКСОНОМИЯ  НА ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

СЦЕНАРИИ В ОБЛАЧНИЯ КОМПЮТИНГ

ОБЛАЧЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ОБЛАЧЕН ПРОВАЙДЕР

РАЗГРЪЩАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

 

ОРКЕСТРАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ СЕРВИЗИ 

 

ОБЛАЧЕН АУДИТОР

ОБЛАЧЕН БРОКЕР

ОБЛАЧЕН ОПЕРАТОР ЗА ВРЪЗКА

 

Облачен Сервиз Мениджмънт (Cloud Service Management)

Включва всички свързани със сервиза функции, необходими за управление и функциониране на сервизите, предлагани на облачните потребители.

 

Облачния провайдер изпълнява тези функции за поддръжка управлението на облачните сервизи:

 • Поддръжка на  Бизнеса (Business Support)

 • Придвижване/Конфигуриране (Provisioning/Configuration)

 • Преносимост/Интероперабелност (Portability/Interoperability)

 

ОБЛАЧЕН СЕРВИЗ МЕНИДЖМЪНТ

 

 • Поддръжка на Бизнеса (Business Support): Предоставя набор сервизи, свързани с бизнеса и ориентирани на работа с клиентите и поддържащи процеси, такива като поместване на заявки, обработка  на сметки, и събиране на плащания. Също включва компоненти, използвани за изпълнение на бизнес операции необходими на клиентите.

  • Управление на Клиентите (Customer Management): управление на сметки на потребителите, откриване/закриване/прекратяване на сметки,  управление на профили на потребители, управление на взаимодействието с клиентите (customer relationship) на основа осъществяване на контакти за решаване проблеми на клиентите и т.н. 

  • Управление на Договорите (Contract Management): управление сервизни договори , откриване/закриване/прекратяване  на действия по  договорите и т.н.
    

  • Управление на Доставките (Inventory Management): настройка и управление на каталог на услуги, и т.н.
    

  • Счетоводство и Начисления (Accounting and Billing): управление на платежната информация по клиенти, изпращане на сметки за плащане, обработка на получени плащания, проследяване на сметки и т.н.
    

  • Отчетност и Аудит (Reporting and Audit): мониторинг на действията на потребителите, генериране на отчети и т.н.
    

  • Ценообразоване и Тарифи (Pricing and Rating): оценка на облачните услуги и определяне на цени, обработка на специални предложения и правила за ценообразуване,  основани на профила на потребителя, и т.н.
    

 • Придвижване/Конфигуриране (Provisioning/Configuration): включва всички свързани със сервизите функции, необходими за управление и функциониране на сервизите, необходими или предлагани на облачните потребители. 

  • Бързо придвижване (Rapid Provisioning): автоматично разгръщане на облачните системи на основа заявка на сервизи/ресурси/възможности.
    

  • Модификация на  ресурси (Resource Change): настройка на конфигурации/предназначение на ресурсите за възстановяване на ъпгрейда включване на нови възли в облака.
    

  • Мониторинг и отчетност (Monitoring and Reporting): откриване и  мониторинг на виртуалните ресурси, мониторинг на функционирането (действия и събития) на облака и генериране на отчети за  производителност.
    

  • Измерване на показатели (Metering): предоставяне на възможност за измервания на ниво абстракция, съответстващи на типа сервиз (например, средства за съхранение, обработка на пропусната способност и активни сметки на потребителите).
    

  • Управление на нивото на обслужване (SLA Management): определение на параметрите на  SLA договора (схема с параметри за качеството на сервиза – QoS), мониторинг на изпълнение SLA, прилагане на  SLA в съответствие със зададената политика.
    

 • Преносимост/Интероперабелност (Portability/Interoperability):
   

  • Преносимост:

   1. възможност за пренасяне на данните от една система в друга без да е необходимо повторно създаване или въвеждане на описание на данните или значителна модификация на пренасяните приложения.

   2. възможност на програмно осигуряване или система да се изпълняват на повече от един тип компютър под повече от една операционна система.
     

  • Интероперабелност: възможност за взаимодействие, като се изпълняват програми или се предават данни между различни функционални единици в съответствие със зададени условия.

   Облачните провайдери трябва да предоставят механизми за: 

   • Преносимост на данните (Data Portability)

    • Копиране на  данни “от”/”в” (Copy data to-from): копиране на данни от/в облака

    • Пакетен пренос на данни (Bulk data transfer): използване на диск за пакетен пренос 

   • Интероперабелност на  сервизите (Service Interoperability):позволява на облачните потребители да използват данни и сервизи чрез множество облачни провайдери, използвайки унифицирани и разширени интерфейси за управление.
     

   • Преносимост на системите (System Portability)

    • Пренос на виртуални машина (VM images migration): миграция на екземпляр или образ на виртуална машина от един провайдер към друг.

    • Миграция на приложения/сервизи (Application/Service migration): миграция на приложения/сервизи или текущо съдържание от един сервиз - провайдер към друг.