CRM

©Христо Тужаров, 2008

КОНКУРЕНЦИЯ

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

ПАРАДИГМИ НА МЕНИДЖМЪНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПАЗАР

КОНКУРЕНЦИЯ

 

 

Същност на канкурунцията

 

Същност на канкурунцията

 

 

Съперничество за получаване на ползи. Най-общо се разглеждат три нива на конкуренция::

 

          Ключови компетентности = технологии + обучение + информация.

Възможност за създаване на нови видове бизнес за сметка на творческо комбиниране на навици и умения.

 

Ключови компетентности

 

         Ключови продукти - възможност за лидерство в скоростта на разработка на нови продукти,  с нови полезни за потребителите характеристики.

 

          Готови продукти - конкуренция по цена, издръжки и видимо качество на произвежданите продукти..

 

 

Конкурентно преимущество

Способността за стабилност в нещо, което в очите на потребителите е по-добро от това на конкурентите.

 

Превъзходство на продуктите на една организация над тези на нейните конкуренти, благодарение на което потребителите ги предпочитат при осъществяване на покупки.

 

Устойчиво конкурентно преимущество се получава когато продуктите отговарят на следните критерии:

 • Изгодни са за потребителите;

 • Уникални са;

 • Устойчиви са;

 • Носят печалба на производителя.
Преимущества от по-нисък ред

Не са устойчиви и дълготрайни. Евентуални промени във външната среда могат лесно да ги унищожат.

Примери:

 • Евтина работна сила, изгодно закупени материални ресурси, налични сгради и оборудване, финансови ресурси;

 • Изгодни цени на закупени за препродажба продукти и т.н.

Преимущества от по-висок ред

Уникални сравнителни преимущества на продуктите, технологията, специалистите, комуникациите, ресурсите и т.н.

 

Критерии за конкурентоспособност на продуктите

 

                  Конкурентоспособност на продукта

Комплекс от потребителски, ценови и качествени характеристики на продукта, определящи неговия успех на пазара. Може да бъде определена само при сравнение с аналогични продукти.

                Качество на продукта

Съответствие с очакванията на потребителите. При други равни условия потребителят предпочита по-привлекателния, по-безопасния и по-надеждния продукт.

                 Цена на продукта

Зависи от класа на продукта и е ориентирана към определено ниво на платежоспособност. В рамките на тези условия конкурентоспособността се увеличава при понижаване цената на продукта.

               Срокове на доставка на продукта

Конкурентоспособността се увеличава при наличие на възможности за строго спазване на договорените срокове за доставка. В ред случаи този фактор играе по-голяма роля от цената на продукта.

                  Стойност на експлоатацията на продукта

Много от потребителите се ръководят при покупка от сумарните разходи, включващи цената на продукта плюс разходите за експлоатация.

                Удобство при обслужване на продукта

От съществено значение при вземане на решение за покупка на даден продукт е наличието на добре организирана сервизна база.

                 Доверие към  продукта

Явява се интегрален фактор на конкурентноспособността. Доверието е резултат от имиджа на производителя, формиран в резултат на дълга и безупречна работа на съответния пазар.

Един от начините за завоюване на доверие се явява сертификацията на продукцията.

                 Изключителни преимущества на продукта

 • Предлаган продукт с цена по-ниска от конкурентите (Wal-Mart);

 • Предлаган най-добър сервиз (Singapore Airline);

 • Комбиниране на няколко компетенции.

Форми на конкурентно поведение

 

1.          Конфликт – агресивна конкуренция с цел изместване на конкурента от пазара.

          Съревнование – компанията се старае да работи по-добре от конкурентите;

 

          Съвместно съществуване:

 • §Компанията може да не разпознава своите конкуренти, поради сложността за определяне границите на пазара;

 • Компанията може да не могат да не разпознава конкуренти, които по нейно мнение работят в друг пазарен сегмент;

 • Компанията може да презнае "теретория" на конкурентите.

          Сътрудничество – обединяване опита и ресурсите на няколко компании за получаване на изгода от новите възможности.

          Договаряве – компаниите се договярат да не водят конкурунтна борба за пазара.