CRM

©Христо Тужаров, 2008

Маркетинг Филип Котлер

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци | Инфопедия

 

СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА

РАЗВИТИЕ НА МАРКЕТИНГА

ДЕЛОВА СРЕДА НА МАРКЕТИНГА

КЛАСИФИКАЦИЯ  НА МАРКЕТИНГА

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

МАРКЕТИНГОВИ МОДЕЛИ  

Маркетинг Филип Котлер

МАРКЕТИНГ 3.0 ФИЛИП КОТЛЕР

 

Извадки от книгата "300 ключови въпроси на маркетинга"

Основни нови тенденции в маркетинга:

 

ОТ:

Към:

Маркетинг „ Направи и продай”

Маркетинг „Чуй и се отзови”

Владение на активи

Владение на брендове

Вертикална интеграция

Виртуална  интеграция (аутсорсинг)

Масов маркетинг

Маркетинг, ориентиран на запитвания на потребителя

Дейност  само на пазара

Допълнителна работа в  киберпространството

Конкуренция за част от пазара

Конкуренция за определен потребител

Усилия по привличане на нов потребител

Съхранение и удовлетворение на съществуващ потребител

Маркетинг на сделки

Маркетинг на взаимоотношения с клиентите

Посреднически маркетинг

Пряк маркетинг

Маркетингов монолог

Диалог с потребителя

Разделно планиране видовете комуникации

Интегрирани маркетингови комуникации

Едноканален маркетинг

Многоканален маркетинг

Маркетинг, съсредоточен на продукт

Маркетинг, съсредоточен на интересите на потребителите

Маркетинг осъществяван от  отдела по маркетинг

Маркетинг осъществяван от всички сътрудници на  компанията

Експлоатация на доставчици и дистрибутори

Сътрудничество с доставчици и дистрибутори

 

10 смъртни гряха на маркетинга:

 

1

Недостатъчно внимание на проблемите на пазара и нуждите на потребителите

2

Недоразбиране на целевата аудитория

3

Неясно разбиране на кръга конкуренти, нямо мониторинг на конкурентите

4

Недостатъчно добри взаимоотношения с партньорите

5

Лошо подредено търсене на нови възможности

6

Некачествени маркетингови планове

7

Политиката на компанията в областта на стоки и услуги се нуждае в подобрения.

8

Недостатъчни усилия на компанията по създаване на бренд и организиране на комуникации

9

Лошо организирана дейност на компанията в сферата на маркетинга

10

Недостатъчно използване на  съвременни технологии

 

Професионални навици на мениджъра по маркетинг

 1. Знаене на традиционните методи за:

 • маркетингови изследования;

 • разработка на нови продукти;

 • мениджмънт на продуктите;

 • ценообразуване;

 • основи на водене на преговори;

 • комуникации, продажби и управление на каналите за разпространение;

 1. Способност за ориентация в глобалното пазарно пространство и намиране на нови възможности;

 2. Владеене на методи за финансов анализ, позволяващи:

 • Да бъдат оценени резултатите от маркетингови стратегии;

 • Да се изчисли рентабилността на покупателя, сегмента, канала, заявката.

 1. Добро разбиране на информационните технологии и средства за комуникация.

 2. Разбиране на силните и слебите стране на различните компоненти на комплекса за маркетингови комуникации, позволяващи да се организира интегриране на взаимовръзки.

 3. Дълбоко разбиране на математическите и статистически методи (клъстърен анализ, анализ на продажбите, моделиране на маркетингови инициативи и т.н.)

 4. Навици за творческо мислене за търсене на нови източници за доход на компанията.

 

Предсказания за средствата за информация:

 • Ще продължи паденето на вестникарските тиражи (младото поколение не чете вестници).

 • Телевизията ще привлича както и преди зрители, но на рекламата те ще обръщат  още по-малко внимание.

 • Радиостанците ще увеличат своята аудитория за сметка на автомобилните задръствания.

 • Ще нарастни броя на списанията, в т.ч. тясно специализирани.

 • Ще се повиши ефективността на рекламните табла, за сметка също на автомобилните задръствания.

 • Съществено ще нарасне значението на Интернет, електронната поща и чат.

Маркетингов план – щест стъпки 

 

10 заповеди за успешна маркетинг компания:

 1. Тя  сегментира пазара, избира най – добрите сегменти, завоюва силни позиции във всеки от тях.

 2. Компанията следи за потребности, впечатления, предпочитания и поведение на купувачите и убеждава всички заинтересовани страни, че с ентусиазъм обслужва техните интереси.

 3. Тя познава своите основни конкуренти, техните силни и слаби.

 4. Компанията е установила партньорски отношения с всички въвлечени в процеса страни (сътрудници, доставчици, дистрибутори) и щедро възнаграждава техните усилия.

 5. Тя е разработила система за търсене, градация и подбор на най -  переспективните пазарни възможности.

 6. Тя използва система за маркетингово планиране, позволяваща да се разработват ефективни, дългосрочни и краткосрочни планове.

 7. Компанията осъществява строг контрол на качеството на стоките и услугите.

 8. Тя създава силни брендове, използвайки най-ефективните начини за комуникации и придвижване.

 9. Компанията се стреми да бъда лидер на пазара и се придържа към принципите на екипна работа.

 10. Тя постоянно използва новите технологии, способни да и дадат конкурентно преимущество на пазара.