Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Стойностна верига

Value chain

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Стойностна верига

 Майкл Портър и неговите идеи

Дейности в стойностната верига

Стратегия на стойностна верига 

 

Как организациите създават стойност?

Това не е просто сух въпрос: това е въпрос от фундаментално значение за компаниите, тъй като той е насочен към икономическата логика на това защо съществува една организация.

 

За да постигнат стойност за потребителите си организациите извършват поредица от бизнес процеси, свързани помежду си и носещи определени разходи.

 

 

Стойностна верига

 

 

Съществуването им се осигурява от постигнатата печалба, която е толкова по-голяма колкото по- голямо е конкурентното преимущество на организацията.

 

Осмислянето на стойностната верига е изключително важно: то позволява да се изясни факта, че компанията представлява нещо повече от набор различни процеси, тъй като всички  процеси в организацията са взаимосвързани.

 

За да осигури достигането на конкурентните цели и успешно да реагира на външни въздействия, компанията трябва да реши кои от тези процеси трябва да бъдат оптимизирани и за кои са възможни компромиси.

 

Мениджърите, мислещи в категориите на стойностната верига, започват да си представят всяка дейност не просто като разход, но и като стъпка, добавяща към крайния продукт някаква частица ценност. Което е по-важно, този подход заставя мениджърите да виждат извън границите на своята организация и да разбират, че компанията е част от по-голяма система за създаване на ценности, в която участват и други играчи.

 

Днес управлението на връзките с доставчици и партньори е не по маловажно от управлението на самата компания.

 

Системата за създаване на стойност на фирма, работеща в даден отрасъл, обхваща веригите на стойността на доставчиците, на самата фирма, на каналите за дистрибуция и на потребителя на продукцията.

 

Майкл Портър и неговата стойностна верига

Едно от основните постижения на Майкл Портър в теорията на менижмънта е разработката на концепцията Верига на ценностите (стойностите).

 

При изучаване на природата на конкуренцията Портър достига до определени изводи за това какво представлява конкурентното преимущество – то се базира на различия при реализация на стратегически и тактически стъпки. Последователността от действия, които изпълнява компанията за разработка, производство, продажби, доставка и поддръжка на своите продукти, Портър нарича верига за създаване на ценности. В конкуренцията е вожно да създадеш по-ефективна верига за създаване на ценности, отколкото тази типична за съответния отрасъл.

 

Декомпозирането на веригата на стойността означава да се идентифицират елементите ѝ, както е направено от Майкъл Портър (Porter, Michael E., (1985). в книгата "Competitive Advantage", Ch.1), като той представя девет елемента на веригата.

 

Портър определя основните видове дейност, свързани с производството на стока и нейната доставка до потребителя, както и спомагателните дейности, които непосредствено съдействат за увеличаване на ценността ( например – технологичното развитие) или позволяват на компанията да действа по-ефективно    (за сметка на създаване на нови направления на дейност, нови процедури, нови технологии или нови материали).