Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Дейности в стойностната верига

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Стойностна верига

 Майкл Портър и неговите идеи

Дейности в стойностната верига

Стратегия на стойностна верига 

 

Майкл Портър и неговата стойностна верига

Едно от основните постижения на Майкл Портър в теорията на мениджмънта е разработката на концепцията Верига на ценностите (стойностите).

 

При изучаване на природата на конкуренцията Портър достига до определени изводи за това какво представлява конкурентното преимущество – то се базира на различия при реализация на стратегически и тактически стъпки.

 

Последователността от действия, които изпълнява компанията за разработка, производство, продажби, доставка и поддръжка на своите продукти, Портър нарича верига за създаване на ценности.

 

В конкуренцията е важно да създадеш по-ефективна верига за създаване на ценности, отколкото тази типична за съответния отрасъл.

 

Декомпозирането на веригата на стойността означава да се идентифицират елементите ѝ, както е направено от Майкъл Портър (Porter, Michael E., (1985). "Competitive Advantage", Ch.1), който е разграничил девет елемента на веригата.

 

Майкл  Портър определя основните видове дейност, свързани с производството на стока и нейната доставка до потребителя, както и спомагателните дейности, които непосредствено съдействат за увеличаване на ценността ( например – технологичното развитие) или позволяват на компанията да действа по-ефективно   (за сметка на създаване на нови направления на дейност, нови процедури, нови технологии или нови материали).

 

Основни дейности

Основните (или първични) дейности са такива, които имат непосредствено отношение към физическото създаване на продукта, продажбите и придвижването му към купувача.

 

        Входяща логистика - процесите, свързани с получаване, съхраняване и разпространение на всичко, което се отнася до създаване на продукт. Тук, отношенията с доставчиците са ключов фактор в създаването на стойност. Примери:  товарно-разтоварните работи, складовите помещения, контрол върху материалните запаси, организацията на транспорта, заплащането на доставчиците.

 

        Операции - процеси по трансформация, чрез които се променят входящите елементи в изходящи, които във вид на продукти и услуги се продават на клиентите. Основно, оперативните процеси създават стойност. Примери: работата на техническото оборудване, опаковка, монтаж, текущ монтаж на оборудването, тестиране, работата на заводите и производствените центрове.

 

       Изходяща логистика – процеси (събиране, съхранение, както и системи за дистрибуция), които доставят продукта или услугата до клиентите. Те могат да бъдат вътрешни или външни за организацията. Примери: съхраняване на готовата продукция на склад, товарно-разтоварните работи, работата на транспорта, доставката на продукта до купувача, обработката на поръчките, определяне на времето за тяхната доставка

 

        Маркетинг и продажби - процеси, които имат за цел да убедят клиентите да купуват от компанията, вместо от нейните конкуренти. Ползите, които се предлагат, и начина за тяхното разпространение са източници на стойност тук. Примери: продажби, реклама, работа на търговския персонал, избор на канал за реализация и взаимоотношения с този канал, ценова политика.

 

        Сервиз - процеси, свързани с поддържането на стойността на продукт или услуга при клиентите си, след като са били закупени. Примери: инсталиране, поддръжка и ремонт, техническа помощ, консултации, обучение, доставка на резервни части и настройване на продукта в съответствие с нуждите на потребителите

 

Спомагателни дейности

Тези дейности подкрепят основните функции описани по-горе. При това всяко вторично действие може да играе роля във всяка основна дейност.

 

        Покупка (Поръчки) – процеси, извършвани с цел получаване на ресурси, от които се нуждае организацията, за да функционира. Това включва намирането на доставчици и договаряне на най-добрите цени. Примери: покупките на суровини, разходни материали и активи – производствено оборудване, лабораторна апаратура, офисно  оборудване, сгради.

 

        Управление на човешките ресурси -  процеси, свързани с подбора, назначаването, обучението, развитието и възнагражденията на всички видове персонал, както и регулиране на работните взаимоотношения. Хората се явяват значителен източник на стойност.

 

       Технологично развитие – процеси, свързани с управлението и обработката на информация, както и защита на база от знания на компанията. Минимизиране на разходите за информационни технологии, и поддържане на техническо съвършенство, са източници за създаване на стойност. Примери: научно-изследователска и развойна дейност, усъвършенстване на продуктите и на технологиите, телекомуникационни системи, развитие на информационните бази, компютъризация на поддържащите системи.

 

        Инфраструктура - системи за подпомагане на компанията при осъществяване на ежедневните операции. Счетоводни, правни, административни, и общо управление, са примери на необходимата инфраструктура, която фирмите могат да използват в своя полза.