Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Референтен модел SCOR

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

 

 

Референтен модел SCOR

SCOR – това е референтен модел, който задава език за описание на взаимоотношенията между участниците във верига за доставка, който съдържа библиотека на типови бизнес-функции и бизнес-процеси по управление на вериги за доставка.

 

Този модел помага не само да се оцени текущата дейност, но и да се оцени ефективността на реинжинеринга на бизнес процесите на компанията.

 

Целта на референтния модел на процеса (или рамката на бизнес процеси), е способността да се опише конкретния процес по начин, който има смисъл за ключовите бизнес партньори. Той е особено полезен за описване стойностни вериги, които пресичат множество отдели и организации, предоставящи общ език за управлението на тези процеси.

 

Наличието на референтен модел на процеса може да бъде мощен инструмент за управление. След като съществува стандартен сравнителен процес, то всеки процес може да се измерва, управлява и контролира.

 

Съдържание на референтния модел SCOR:

 

Референтен модел SCOR

  • Метрики: измерване на ефективността чрез стандартни ключови показатели за определяне на производителността на процесите;

  • Процеси : стандартни описание на управленските процеси и рамка на връзките между тях;

  • Практики : използване на практики, които водят до най-добрата производителност в класа;

  • Хората : изисквания за подготовка и умения насочени към процеси, най-добри практики, както и показатели.

Моделът SCOR е признат  като международен междуотраслов стандарт при планиране и управление на вериги за доставка.

 

Веригите за доставка се описват чрез готови съставляващи процеси, като моделът се използва както за описание на прости доставки, така и за сложни комплексни мрежи, използвайки стандартен набор от определения.

 

Като резултат, несъпоставими отрасли на бизнеса и отделни компании могат бързо и лесно да бъдат интегрирани в структурата практически на всяка мрежова структура на верига за доставки.

 

Моделът SCOR  позволява да се опише и създаде основа за усъвършенстване на вериги за доставка, както за глобални проекти, така и за специфични конкретни подразделения на една организация.

 

Границите на модела се простира от доставчик на доставчика до потребителя на потребител, т.е моделът описва така наричана разширена верига за доставка (фигурата по-долу).

 


Референтен модел SCOR

 

В момента SCOR модела включва описание на повече от

  • 200 елементарни процеса,

  • 550 най-добри практики;

  • 500 KPI (Key Performance Indicators – Ключови показатели за ефективност).

Стандартът постоянно се обновява, като в момента е актуална версия 10.0.

 

SCOR модел характеристики

 

      Стандартен език

В миналото управлението на вериги за доставка е пълно с терминологии, които са трудни за разбиране.

Със своята простота, въведения със SCOR модела стандартен език помага на специалисти от различни дисциплини да работят заедно ефективно по проекта.

 

      Стандартна пътна карта

Осигурява рамка за подобряване на веригата за доставка, от създаване на стратегия до прилагане на нови управленски практики.

 

      Стандартен процес

Всяко подобрение на веригата за доставка включва редизайн на бизнес процеситеSCOR определя три нива на процеса и в съответствие с тях бързо и сравнително лесно се оптимизират процесите.

 

      Стандартни показатели

Измерването на постигнатите резултати трябва да бъдат реалистично и разбираемо. Метриките гарантират, че всяка функция и всеки участник във веригата за доставки могат да интерпретират  резултатите по един и същ начин. Атрибутите на измерването обикновено са свързани със стратегията. Всеки от  тях се състои от едно или повече измервания, известни като 1-во ниво метрики.

 

      Най-добри практики

SCOR моделът е съпроводен  от набор най-добри практики, които се асоциират с всеки процес. При възникване на проблеми се използват съответните практики, които допринасят за това, да се намери начин за създаване на подобрение.

 

      Индустриален стандарт

Много инициативи за създаване на вериги за доставка в цял свят разчитат на SCOR модела. Той осигурява интеграция между търговски партньори в местен и в глобален мащаб.