Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Ползи от SCORmod

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

SCOR-модел

 

Референтен модел

     

Ползи от SCORmod

 

Обхват на SCOR-модела

 

Направления в SCORmod

  

 

Предназначение на модел SCORmod 

Моделът SCOR е разработен, за да даде на компаниите възможност:

 • Да общуват на езика на общи стандарти;

 • Да се сравняват с конкурентите;

 • Да се учат от компаниите в същия и в други отрасли;

Организационни ползи от SCORmod 

 • Оценка на ефективността на веригата за доставки;

 • Идентификация на слаби резултати;

 • Ефективни вериги за доставки -  мрежа, редизайн и оптимизация;

 • Засилен оперативен контрол върху бизнес процесите в основата на веригата;

 • Опростено управление на организационната структура;

 • Съгласуване задачите на екипа, обслужващ веригата за доставки със стратегическите цели;

 • Подробен план за стартиране и поддържане на нови вериги за доставка;

 • Сливания на вериги за доставки.

Предимства на SCORmod 

 • SCOR осигурява рамка, която свързва бизнес процеси, показатели, най-добри практики, както и
  технология в единна структура;

 • SCOR има  йерархична природата, интерактивен е, и описва процеси свързани помежду си;

 • SCOR подкрепя подобряването на веригата за доставки , като оказва помощ за определяне на текущото състояние и на тази база извличане на бъдещото състояние;

 • Чрез ускоряване събирането на данни, SCOR изисква много  по-малко време от мениджърите, за да отговорят на  основни въпроси за това как веригата за  доставка се представя;

 • SCOR улеснява интегрирането на веригата за доставки, като предоставя общ процес и метрични определения, приложими в множество организации;

 • За всеки процес, се определят взаимовръзките му с други процеси, показатели за производителност, най-добри практики, както и уменията , необходими на служителите, извършващи процеса.

Постигане на Supply Chain превъзходство

Организации, които не са интегрирани - където планиране, снабдяване, производство и логистика имат собствен дневен ред и свои собствени показатели за производителност, които не са приведени в съответствие с бизнес целите - не могат да отговорят ефективно на бързо извършващите се промени в околната бизнес среда.

 

SCOR е много повече , отколкото индивидуален проект за подобряване на дейността.

 

Крайната цел на всяка организация, която внедрява модела SCOR е да се изгради превъзходна веригата за доставки, която е интегрирана с цялостната организационна стратегия.

 

Известно е, че не може да се управлява това, което не може да се измерва. Също така е невъзможно да се приемат ефективни решения, ако всеки отдел в организацията изпълнява задълженията си по различен начин.