Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Направления в SCORmod

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

SCOR-модел

 

Референтен модел

     

Ползи от SCORmod

 

Обхват на SCOR-модела

 

Направления в SCORmod

  

 

Много често при разрастване на пазарите, при сключване на договори и при редица други дейности се налага организациите да отправят поглед към своите вериги за доставка. Такъв бизнес анализ и преструктуриране се явяват текущо изискване за ефективно управление на вериги за доставка.

 

      Те касаят следните направления:

 

       Обслужване на клиенти
Ефективното управление на веригата за доставки изисква:

 • предоставяне на правилния продукт,

 • с правилно  количество,  в правилно състояние, с правилна документация,

 • на правилното място, в правилното време и на правилната цена.

Моделът SCOR осигурява рамка за измерване и уточняване на текущите условия за функциониране на веригата за доставки, с цел нейното подобрение.

 

      Моделът SCOR подпомага  мениджърите на веригата за доставки:

 • Да оценят разходите с цел допускане на компромиси при реализация на веригата за доставка;

 • Да разработят стратегии за посрещане на очакванията на клиентите;

 • Да отговорят на вътрешния и глобален пазарен ръст .

        Контрол на разходите
Оперативните разходи във веригата за доставки са под натиск от:

 • нарастващите цени на материалите;

 • необходимост от надстройки на технологиите;

 • нарастване цената на труда

 • разширяване на разходите за здравно обслужване;

 • нови регулаторни изисквания и т.н.

За да се контролират тези разходи са необходими показатели, които да бъдат измервани в състава на веригата за доставка. SCOR показателите осигуряват възможност на една организация да измери колко успешна е тя в постигането на желаните цели.

 

SCOR показателите са предназначени да бъдат използвани във връзка с изпълнение на дайностите във веригата за доставка, което осигурява възможност за сравнение на различните вериги за доставки и
различни стратегии за веригата за доставки.
 

        Планиране и управление на риска
Веригите за доставка трябва периодично да бъдат оценявани с цел прилагане на нов дизайн в отговор на:

 • промените на пазара;

 • включване на нови продукти на пазара;

 • поява на нови глобални източници;

 • нови придобивки;

 • необходимост от защита на интелектуалната собственост;

 • поддържане на активите и сигурността на доставката;

 • идентифицирани рискове.

SCOR се използва за планиране и управление на риска, както и за цялостна идентификация на потенциалните рискове и лесното им съгласуване с клиенти , доставчици и други заинтересовани страни.

 

       SCOR помага:

 • да бъдат създадени правила и стратегии;

 • да се възложат отговорности;

 • да се координират отговорите;

 • да се наблюдават текущите условия.

 

       Управление на връзките с доставчици и партньори

Различните организации , дори и различни отдели в рамките на една и съща организация, могат да имат различни методи за измерване на очакваните за изпълнение  резултати.

 

Необходимо е мениджърите да изоставят вътрешни пристрастия и да правят съзнателен избор, като
следват взаимно договорени стандарти при реализация на дейности  за постигане на по-добра текуща производителност и възможности за подобрения.


SCOR предоставя общ език за веригата за доставки, класификация и анализ. Използването на общ език
и рамка, дават възможности на  екипите:

 • по-лесно да общуват,

 • ускоряват усилията за сравнение,

 • подобряваг оценката на най-добрите практики.

   Придобиване на ключови компетенции

За мениджърите на вериги за доставки  става все по трудно да отговорят на изискванията поставяни от развиващите се пазари.  

 

Лидерите се нуждаят от задълбочено разбиране на ключовите компетенции, необходими за управление на веригте за доставки в частта:

 • управленски роли;

 • специфични квалификации за работа;

 • методи за израстване на бъдещи таланти и лидери;

 • придобиване на специфични умения.