Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Процеси SCOR

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

  

 

Укрупнени бизнес процеси

В най-общ случай участниците във верига за доставка реализират следните групи процеси:

 • Планиране (Plan);

 • Снабдяване ((Source);

 • Производство (Make);

 • Доставка (Deliver);

 • Организация на обратни потоци (Return).

За тези процеси в рамката на SCOR модела са:

 • Дадени характеристики на последователността и взаимовръзките на процесите (по информационни потоци);

 • Предложени са KPI за най- ефективна реализация на процедурите по контрол и сравнителен бенчмаркинг;

 • Описани за най-добрите практики на технологиите за реализация на процесите.

 

 Процеси SCOR

 

 

       Планиране (Plan)
В рамките на този процеси се:

 • Определят източниците на доставка;

 • Извършва се обобщение и разпределение на приоритетите на потребителското търсене;

 • Планират се запасите;

 • Определят се изискванията към системата за дистрибуция;

 • Определят се обемите на производство;

 • Определят се доставките на материали/суровини и готова продукция.

В рамките на този тип процеси се вземат решения за всички видове планиране на ресурси и мощности, както и решения, касаещи жизнения цикъл на стоката.

 

        Снабдяване (Source)
В рамките на този процес се:

 • Определят основните ключови елементи по управление на снабдяването

 • Определят се различни процедури, такива като:          

                * избор на доставчици,

                * проверка качеството на доставките,

                * сключване на договори с доставчиците,

                * всички процедури свързани с получаване  на материали – транспортиране, входящ контрол, доставка на съхранение, заприходяване.

 

        Производство (Make)
Към този процес се отнасят както самото производство, така и управлението на неговите структурни елементи.

 

Тук се определят специфичните за едно производство процедури (вътрешно заводска логистика):

Към структурните елементи на процеса “make” се отнася управлението на:

 • Технологични промени;

 • Производствените мощности (оборудване, здания и т.н.);

 • Производствените цикли;

 • Качество на производството;

 • График на производствените смени и т.н.

 

        Доставка (Deliver)
Този процес се състои от:

 

                Управление на заявките;

 •          Създаване и регистрация на заявки;

 •          Формиране на стойност;

 •          Избор на конфигурация на стоката.

 •          Създаване и водене на клиентска база;

 •          Водене на база данни по стоки и цени;

 •          Управление на кредити и дебити.

                Управление на склада

 •          Подбор и комплектация;

 •          Опаковка, в т.ч. опаковки за клиентите;

 •          Изпращане на стоките.

                Транспортиране и доставка.

 •          Управление на превозите;

 •          Инфраструктурата на доставките се определя от правилата за:

                         * Управление на каналите;

                         * Управление на заявките;

                         * Управление на стоки за доставка;

                         * Управление на качеството на доставката.

        

                    Управление на обратни потоци (Return)
В рамките на  този процес се определят:

 • Структурни елементи за връщане (дефектни, излишни, изискващи ремонт) , както от “make” к “source”, така и от “deliver”:

 • Определяне на състоянието на продукта;

 • Поместване на продукта;

 • Запитване за авторизация на връщането;

 • Съставяне на график на връщането, насочено към унищожаване или преработка.