Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Декомпозиция на процесите

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

  

 

SCOR-моделът съдържа три нива на декомпозиция на процесите във веригите за доставка и две нива вътре в компанията.

 

Стандарти SCOR

Стандарти

на компанията/отрасъла

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5
Възможности Конфигурации Процеси

Технологичен

процес

Операции
Направления на бизнеса Комплексни процеси

Наименование

 на задачи

Алгоритми

Транзакции

между звената

Оценка на възможностите Оценка на способностите Връзки, метрики, задачи и практики

Детайлизация

на работите

Детайли на

автоматизацията

Език на модела Език на модела

Език

на модела

Специален език

на компанията

Специален

технологичен език

 

1. Висше ниво (Типове процеси).

Това ниво определя рамката и съдържанието на SCOR-модела. Тук се задават базовите цели за достигане на конкурентно преимущество.

 

2. Ниво на конфигуриране (Категории процеси).

Веригата за доставка на определена компания може да бъде конфигурирана на това ниво от ключови категории процеси. Компаниите внедряват своята операционна стратегия чрез конфигурация, която те избират за своите цели.

 

3. Ниво на елементи на процеса (Декомпозиция на процесите).

Това ниво определя способността на компанията успешно да се конкурира на избраните от нея пазари и се състои от:

  • определяне  елементите на процеса;

  • входяща и изходяща  информация за елементите на процеса,

  • измерители на  функционирането на процеса,

  • най-добри практики, там, където това е възможно,

  • системни мощности, необходими за поддръжка на най-добра практика,

  • системи и инструменти.

На това ниво компаниите извършват настройка на тяхната операционна стратегия.

 

4. Декомпозиция елементите на процеса (Технологични процеси)

 

5. Транзакции (Операции)

 

Последните 4 и 5 ниво не влизат в разглеждания модел. На тези нива компаниите внедряват специфични техники за управление на веригите за доставка.