Вериги за доставка

Христо Тужаров

2014

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

 

 

 

В общ вид етапите на проектиране и оптимизация на процесите във верига за доставка чрез инструментите на модела SCOR може да се представи в следния вид:

 

 

В таблицата показана по-долу са представени нивата на проектиране и инструментите, които се използват за проектиране и оптимизация на бизнес процесите:

 

 

Нива

Инструменти

Подходи

1-во ниво

Аналитичен базис

(стратегия и конкуренция)

* Конкурентоспособност на ВД

* Стратегически карти ВД

* Измерители на ефективност (на стратегическо ниво)

* Анализ на разликите в статегическите показатели;

* План на проекта за реинжинеринг

Сравнителен

бенчмаркинг

2-ро ниво

Конфигурация на ВД

(материален поток)

* Географска карта как е

* Диаграма на потоцитекак е

* Географска карта как трябва да бъде

* Диаграма на потоците как трябва да бъде

 

3-то ниво

Процеси на ВД

(информационни и работни процеси на работа)

* Карти на процесите как е

* Анализ на разликите

* Карти на процесите как трябва да бъде

Процесен бенчмаркинг

4-то ниво

* Организация и промени в системата за управление

* Технологии

* Процеси

* Персонал

 

 

Първо ниво на  SCORmod

При описание на веригата за доставка на първо ниво се дава характеристика на основните предпоставки за проекта.

 

В частност на общата характеристика на дейността на контрагентите на веригата за доставка, в т.ч. на този етап е необходимо да се определи и даде характеристика на ключовите бизнес процеси на веригата за доставка с отчитане на спецификата на избрания обект за моделиране, т.е. следното:

 

       1. План. Процеси, които са насочени към поддържане на баланс на търсенето и предлагането, като се разработват последователност от действия, които по най-добър начин отговарят на политиката на снабдяване, производство и доставки.

 

       2. Снабдяване. Процеси, които включват покупка на стоки и услуги с цел удовлетворяване на планираното или текущо търсене.

 

       3. Производство. Процеси, които трансформират продукта до неговото крайно състояние с цел удовлетворяване на планираното или текущо търсене.

 

       4. Доставка. Процеси, които осигуряват доставка на готова продукция или услуга за удовлетворяване на планирано или текущо търсене, като правило включва управление на заявки, транспорт и разпределение.

 

       5. Обратно. Процеси, свързани с връщане или приемане на върната продукция по всякакви причини. Тези процеси се разширяват до следпродажно обслужване на клиенти.

 

В рамките на първия етеп от проектирането се осъществява процедура на сравнителен бенчмаркинг.