Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

 2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

  

 

Второ ниво  SCORmod

На второто ниво всеки бизнес процес от SCOR-модела се описва чрез следващите процеси:

 

      1. Планиране (Planning).

Процес, който разпределя съществуващите ресурси за удовлетворяване на очакваното търсене.

Една от важните характеристики на планирането се явява хоризонта на планиране: той трябва да бъде правилно установен за всички видове планирания. Обикновено тези процеси протичат в регулярни периодични интервали.

 

Успешното планиране може да повлияе на скоростта на реагиране на веригата за доставка на промените  във външната среда на бизнеса.

 

       2. Изпълнение (Execution).

Процес който се инициира от търсенето (планирано или текущо), и променя състоянието на физическите продукти. Като правило тези процеси включват:

 

            2.1. Графики/съгласуване;

            2.2. Трансформация на продукта;

            2.3. Преместване на продукта към следващия процес.

 

      3. Осигуряване (Enable).

Процес, който подготвя, поддържа или управлява информация или отношения, на които са базирани процесите на планиране и изпълнение.

  

 Таблица   Категории  на процесите на второ ниво на моделиране

 

  План Снабдяване Производство Доставка Обратно
Планиране

P1

План на

веригата

за доставка

P2

План на

доставките

Р3

План на

производство

Р4

План на

доставките

Р5

План на

връщане

Изпълнение  

S1 Снабдяване

от склад

S2 Снабдяване

на продукти

по заявка

S3 Снабдяване

на продукти,

разработени

по заявка

М!  Производство

 на склад

М2 Производство

по заявка

М3 Производство

с разработка

D1 Доставка

от склад

D2 Доставка на

продукция,

произведена

по заявка

D3 Доставка

на продукция,

разработена

по заявка

D4 Производство

на търговска продукция

SR1 Връщане

на дефектна

продукция от

доставчиците

DR1 Връщане н

а дефектна

продукция от потребителите

SR2 Връщане

на дефектна

продукция

DR2 Приемане от

потребителите на продукция,

върната за ремонт

SR3 Връщане

на излишна

продукция от доставчиците

DR3 Връщане на

излишна продукция

от потребителите

 

Осигуряване EP ES EM ED ER

 

Освен определяне на основните процеси във веригата за доставки, на това ниво се съставят географска карта за поместване на обектите на производствената и логистична инфраструктури, както и съответстващите им процеси на второ ниво.

 

 

 

Трето ниво  SCORmod

На трето ниво на модела се представя детайлна информация за елементите на процеса за всяка категория на ниво 2, в т.ч.:

  • код на процесса,

  • входящи и изходящи потоци,

  • източници на входящите потоци,

  • предназначение на изходящите  потоци.