Вериги за доставка

Христо Тужаров

2014

 

Референтен модел

 

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

SCOR-модел

 

Референтен модел

     

Ползи от SCORmod

 

Обхват на SCOR-модела

 

Направления в SCORmod

  

 

Референтни модели

Еталонни  (препоръчителни ) схеми на  организация на бизнеса, разработени за конкретни отрасли в промишлеността, на база реален опит от внедрявания в различни компании по целия свят и включващи проверени на практика процедури и методи за организация на управлението.

 

 

Референтен модел

 

В моделите са определени типови бизнес-процеси, хоризонтални и вертикални връзки и бизнес правила, действащи в различни области.

 

Референтните модели позволяват на организациите да започнат разработка на собствени модели на база вече готов набор от функции и процеси.

 

Референтни модели на бизнес процеси

Референтният  модел включва най-известните концепции на реинжинеринга на бизнес процеси, бенчмаркинг и концепциите за измерване на бизнес процесите.

 

Референтен SCOR модел

 

Референтните модели на процесите интегрират в междуфункционална среда реинжинеринг на бизнес процесите,  определяне на базово ниво и количествена оценка на процесите.

 

Те са предназначени за осигуряване на стандартно описание на моделирането на бизнес процесите и техния анализ.

 

Обикновено в референтния модел на процеса влизат:

  • Стандартно описание на процесите за управление;

  •  Структура на взаимодействие между стандартните процеси;

  • Стандартни показатели за оценка ефективността на процесите;

  • Методики за управление, обезпечаващи най-добрата в своя клас ефективност;

  • Синхронизация на възможностите и функционалността на програмното осигуряване в различни отрасли.

Предназначение на референтните модели на процеси

Широкото използване на референтни модели на процесите е свързано с това, че те дават много преимущества и предоставят на специалистите универсален език, позволяващ използването на единна терминология, гарантираща взаимно разбиране.

 

Референтните модели на процесите не само представят общо описание на бизнес процесите, но и установяват базис за измерване.  Те представят стандартни определения на ключови показатели за ефективност, за да могат предприятията да използват еднакви показатели при сравнение на своите бизнеси.

 

По този начин референтните модели на процесите се явяват отправна точка за усъвършенстване на бизнес процесите. Накратко тяхното предназначение може да се сведе до:

  • За създаване архитектура на предприятието с последваща разработка и внедряване на корпоративни информационни системи;

  • За "тиражиране" на бизнес модели на предприятия;

  • За бенчмаркинг - процесен и сравнителен;

  • За анализ на процесите - проектиране на съществуващите бизнес процеси и планиране на промени (внедряване на най-добри практики), в т.ч. за разработка и вендряване на системи за контрол.

 

референтни  модели на процеси

 

Видове референтни модели

 

Видове референтни модели