Вериги за доставка

Христо Тужаров

2014

 

DCOR модел

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Обхват на SCOR-модела

SCOR-модел

DCOR модел

 

Design Chain Operations Reference mode DCORmod

 

С цел развитиe и  усъвършенстване на стандартите SCOR,  Съвета по вериги за доставка разработи  Design Chain Operations Reference model DCOR (модел на операциите във веригите за проектиране), който обхваща:

 • създаване на продукти

 • изследователски проекти;

 • разработка.

Както и SCOR модела, DCOR модела е базиран на пет базисни бизнес процеса:

 

 

       DCOR модел

 

       Plan (планиране) - създаване и утвърждаване на мероприятия за определен промеждутък от време, които представят проектното предназначение на ресурсите за изискванията на веригата за проектиране.

 

        Research (изследване) -  идентификация  и  декомпозиция  на направленията на изследване чрез получаване и синтез на информация, оценки и архивиране на получените изследователски данни:

 • идентификация на източниците на изследване, сорсинг и утверждаване на съответни стандарти;

 • сертификация на материали/продекция, съответстващи на изискванията на заявителя.

        Design (проектиране) - процес на управление на проектирането чрез обновяване, създаване, анализ, тестване и реализация на на продукта или обновяване на съществуващ продукт на база използване на сорсинг, тестване, използване на обслужващи процеси или процеси на поместване.

 

        Integrate (интеграция) - процес на управление на интеграцията чрез:

 •  пускане на варианти на обновения или нов продукт за веригата за доставка;

 • изпълнение или пускане на проектна документация за маркетингови или поддържащи акции.

        Amend (съвършенстване) - процес на  управление усъвършенстването на основа събиране и анализ на резултатите от проектиране на продукта чрез организация и поддръжка на обратна връзка за разширените възможности на този продукт.

 

Освен петте основни бизнес процеса, които определят организационната структура на  DCOR модела, се използват и три типа процеси в модела:

 • planing (планиране),

 • execution (изпълнение),

 • enable (обезпечаване).

 

Процесните категории в DCOR се фокусират на три области:

 • Prodact Refresh (обновяване на продукта),

 • New Prodact (нов продукт),

 • New Technology (нова технология).

Метриките на първо ниво на DCOR съответстват на същите пет характеристики на функционалност, както и в модела  SCOR:

 • надежност на веригата;

 • реактивност;

 • гъвкавост;

 • разходи;

 • активи.