Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

Практики SCOR

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

  

Практики SCOR

 

SCOR хора

 

 

 

Видове SCOR практики

 

 

Ниско/средно

ниво на риска

Високо

ниво на риска

Средно/високо

ниво на отдаване

Най-добри практики

*Структурирани, повторяеми практики, оказали доказано позитивно влияние на дейността на веригата за доставки;

*Съдържат ясно формулирани цели, мащаби, процеси и процедури

*Доказана е непосредствена връзка с ключови метрики и показатели за ефективност в работна среда (KPI)

*Използват се от много организации в различни отрасли.

 

Лидиращи практики

*Нови технологии, знания, или кардинално други начини на организация на процесите.

*Могат да дават невероятни резултати за сметка на промяна в условията на водене на бизнеса.

*Изискват специфични знания и технологии и поради това не винаги са прости в използване.

*Не гарантират успех за широк кръг компании и отрасли

 

Негативно/ниско

ниво на отдаване

Общи практики

*Исторически  подредили се начини за водене на бизнес, определяни от компаниите като „по подразбиране” или случайно.

*Не могат да дадат на компанията значително конкурентно преимущество  или печалба по ниво на издръжки.

Неудовлетворителни практики

Начини за водене на бизнес , които могат да бъдат широко разпространени, но при това водят до неефективна работа на веригите за доставка, което се отразява в ключовите метрики.

 

 

Най-добри SCOR практики

 

         Управление нивото на качество на услугите

 • Количествени изисквания на клиентите;

 • Различни нива на качество на услугите;

 • Моделиране на потребностите и формиране на търсенето;

        Управление на сложността

 • Използване на варианти за предпродажна конфигурация;

 • Стандартизация/ модуларизация;

 • Избягване ненужни нива на сложност и усложняване, само където е необходимо.

        Верига на доставчици

 • Оптимизация на потоците  (тип и вид на транспорта, пул на доставчиците);

 • Оценка на сценариите на веригите за доставка  с пресмятане на  "пълна" себестойност на мрежата;

 • Използване на концепциите споделени услуги (shared  services) за икономии в логистиката.

       Логистика и аутсорсинг

 • Стратегията на  дистрибуция диктува мрежите за продажби;

 • Бенчмаркинг  на ефективността на  логистични кампании;

 • Подобряване ефективността на складовете (производителност на труда);

 • Периодичен анализ на логистичната мрежа за възможността и за атсорсинг.

       Системи и процеси

 • Аудит на процеса на планиране на покупките  (между функционална диагностика);

 • Конфигурация на бизнес-процесите на база SCOR;

 • Интеграция на планиране на продажби, производства и покупки.

       Адаптация на продуктите

 • Оптимизация на веригите за доставка (мин. запас, размер на заявката и т.н.);

 • Характеристиките на продуктите  диктуват характеристиките на производството и логистиката;

 • Make-or-buy анализ.

       Организация и управление на вериги за доставка

 • Отговорност за планирането;

 • Централно и локално управление.

        Постоянно измерване на ефективността

 • Оценка на ефективността на веригите за доставка;

 • Анализ на печалбата по продукти/клиенти;

 • Мерки по увеличаване на печалбата.

Методики и инструменти за SCOR практики

 

     Операционен мениджмънт -  най-добрия световен опит, методики и решения в областта на управление на производството, основните фондове и веригите за доставка.

 

     Стратегическо управление на основните фондове - методики за управление надеждността на основните фондове:

Както и водещите ИТ-решения в областта: SAP PM (ТОРО), Infor EAM, Meridium APM/RCMO и други.

 

     Управление на вериги за доставка - най-добри практики и инструменти в управление на веригите за доставка:

 • APICS.

 • SCOR,

 • BALANCED SCORECARD.

 • Стратегически дизайн на веригата за доставки (Supply Chain NetworkDesign).

 • Оптимизационо интегрирано планиране за всички вериги за доставка   (Supply Chain Advanced Planning And Optimization).

 • Оперативно планиране на производството (Production PlanningAnd Scheduling).

 • Политики на управление на сервизите и запасите (Service And InventoryManagement).

 • Оптимизация на материалните потоци в производството и във веригите за доставка.

 • Проектиране на складовите комплекси и съвременно управление на складовете

Както и водещи ИТ-решения в области SCM от: OMP, Infor,Aspentech, SAP.

 

     Оперативно управление на производството - методики за управление и поддръжка на стратегически инициативи в предприятието:

 • MES (Manufacturing Execution System).

 • BOP (Business Operations Platform).

 • RTE (Real-Time Enterprise) - Предприятие в реално време.

 • Q&RC (Quality and Regulatory Compliance) - Качество и съответствие на изискванията на регулаторните органи.

 • PLM (Product Lifecycle Management) - Управление жизнения цикъл на продукта.

 • LM (Lean Manufacturing) - Икономично производство.

Както и водещи  ИТ-решения от: Invensys, AspenTech, PSI, SAP,GE.