Вериги за доставка

© Христо Тужаров

2014

 

SCOR хора

Home | Съдържание | Консултации | Асеневци

Референтен модел SCOR

      

Метрики SCOR

 

Процеси SCOR

 

Декомпозиция на процесите

 

Проектиране и оптимизация на процесите

 

2-ро и 3-то ниво на SCOR модела

Практики SCOR

SCOR хора

 

 

 

Рамка на SCOR хора

 

Талантливите хора са в основата на верига за доставка, която ефективно отговоря и съответства на възможностите за растеж.

 

Рамката на SCOR хора осигурява обща представа за нуждите и направленията, свързани с уменията за управление на верига за доставки.

 

Това позволява на Лидерите на веригата за доставки, да приведат в съответствие уменията на своите хора и организационна структура със стратегическите цели.


Рамката SCOR хора допълва основните компоненти на SCOR модела (процеси , метрики и добри практики)

в четири области :

 • Базови умения, необходими за общата дейност по реализация, управление и оптимизация на веригите за доставка;

 • Критични умения , които отличават лидерите в дадена технологична зона, от онези, които използват само базови умения;

 • Производителност чрез SCOR показатели, които са свързани с текуща оценка на ефективността на работата във всяка област на процеса;

 • Развитие на уменията за работа с вериги за доставки , включително обучение или сертификационни програми , свързани с конкретните процеси.

Ключови елементи на Scor хора

 

Ключови елементи на Scor хора


       Навик

Способност за постигане на предварително определени резултати с минимален разход на време и енергия.

 

Примери: майстор на графици , регулации на внос / износ , планиране на производството,  намаляване на риска.

       Опит

Опитът е знанието или способността, придобити чрез наблюдение или активно участие. Опитът се получава чрез извършване на работи в реалния живот,  среда и отговоря на различни предизвикателства, които изискват различен отговор и действия.

 

Пример: пресмятане на цикли, боравене с опасни материали.
 

       Способности/дарба

Естествени и придобити способности за извършване на определен вид работа на определено ниво.

 

Пример: точност , аналитичност и лидерство.

        Обучение

Обучението развива умение, или тип поведение.

Примери: обучение на работно място, сертифициране.

 

        Компетентност

Ниво на компетентност или състояние на класификация за извършване на определена работа или задачи.

 

SCOR признава пет общоприети нива на компетентност :

 • Начинаещ - необучен, без опит, изисква и следва подробна документация, за да може да изпълнява
  работата.

 • Опитен начинаещ - осъществява работата, има ограничено ситуационно възприятие.

 • Компетентен - разбира работата и може да определя приоритети, които да достигнат организационните цели.

 • Знаещ - отговаря за всички аспекти на работата и може да определя приоритет въз основа на ситуационните аспекти.

 • Експерт - интуитивно разбиране на ситуацията. Разработват и изпълняват нови модели